pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

A lenti oldalon van egy használható GYIK, szerintem érdemes átolvasni mindenkinek, hasznos lehet:

http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok

Kedves Fórumozók!
Az lenne a kérdésem, a gyakornoki idővel kapcsolatban, hogy akkor mi van, ha decemberben lesz meg a 2 évem, de eddig még csak határozott idejű szerződéssel dolgoztam, decembertől fognak felvenni határozatlan idejű jogviszonyba. Akkor is gyakornoknak fogok számítani(mert elvileg csak határozatlan jogviszonytól számít a gyakornokság)és mire határozatlan munkaviszonyom lesz, addigra meg lesz a 2 éves tapasztalatom.

Én 2011.szeptember 1-től dolgozok középiskolában, 2 évig kollégiumban voltam nevelő mert csak BA végzettségem volt. Közben elkezdtem a mesterképzést is. Határozott időre vettek fel minden évben eddig hosszabbították a szerződésem. Most gyakornok lettem, amit nem értek, mert 2 éves szakmai tapasztalatom megvan, az eleve nonszensz, hogy az meghatározó lenne hogy határozatlan vagy határozott időre vesznek fel valakit mert a szakmai tapasztalat így is úgy is megvan. Én 2014. januárjában lettem volna soros tehát F2-kategóriába sorolva. Viszont van olyan ismerősöm, aki soha nem tanított most kezdte el csak már több évtizede dolgozik (igaz más munkak9rben) őt pedagógus I-be sorolták, na és én nem értem mert neki meg 0 év szakmai tapasztalata van (ugye ki tudja mi a szakmai tapasztalat, de én úgy gondolom ez a pedagógus szakma - tanár, tanító, óvodapedagógus, kollégiumi nevelőtanár, stb.)Gyakorlatilag én pár hónap miatt csúsztam a gyakornoki kategóriába, viszont ezt én még mindig nem értem, hogy ez hogy lehet. Szerintem nem csak én vagyok úgy, hogy 2 évet dolgozott közalkalmazottként (pedagógus) és most kezdi a 3. tanévét és besorolták gyakornoknak holott a kiírás szerint "legalább 2 év szakmai tapasztalat után mindenkit pedagógus I kategóriába sorolnak". Nekem az megvan, tehát ez a feltétel teljesül, de hogyhogy mégis gyakornok vagyok. szerintem ez valahol nem igazságos. úgy kellett volna hogy csak azok legyenek gyakornokok, akik ebben az évben kezdenek el tanítani, mert ugyebár mindent felmenő rendszerben kell bevezetni elvileg. Felőlem lehet nekem F1-es fizetésem januárig, de ne soroljanak be gyakornoknak, ha már egyszer van 2 éves szakmai tapasztalatom.

Igazad van, ne nyugodj bele. Írtam, hogy a ped1-be kell besorolni a 2-3 év közöttieket is.

Én sem értem, hogy miért soroltak be több mint 2 éves tanítási gyakorlattal gyakornoknak. Most bújom a honlapokat, törvényeket, rendeleteket. A kinevezésmódosítást is többször átolvastam. Beszéltem ezzel kapcsolatban az igazgatónkkal, aki széttárja karjait és mondja, hogy mivel "csak ennyi" gyakorlatom van, így nem lehetek ped.1. Viszont a kinevezésemen az áll, hogy a gyakornoki cím, csak azoknak jár, akik a rendelet hatálybalépése után lettek közalkalmazottak.... És a legszebb dolog az egészben, hogy a következő fokozatba lépés dátumát "elfelejtették" odaírni...

Én is hasonló cipőben járok... Ez a 3. év, hogy tanítóként dolgozom, gyakornok kategóriába kerültem. Egyébként, ha jól olvastam, akkor heti maximum 19 órát dolgozhatnék gyakornokként, ugye?

Csak a fizetésed gyakornoki. De a végrehajtási rendelet szerint a Ped1-ben van a helyed.

Lehet, hogy a program nem engedi? A rendelet csak annyit ír, hogy a ped1-be kell besorolni. A Ped1-1 viszont hiányzik.
A ped1-2 -be a 3 év gyakorlattal rendelkezők kerülnek, vagyis akik 2013-ban betöltötték a 3. év ped. szakmai gyakorlatukat valamikor. Jan. 1-én már az F2,H2-be kellett besorolni őket.

Érdeklődnék meg tudja-e mondani, hogy igaz-e az az állítás, hogy a szociálpedagógus végzettség pedagógus végzettségnek minősül (tanító, gyógyped, tanár, óvodapedagógus mellett) valamelyik kormányrendelet alapján, ha igaz, melyik ez a kormányrendelet?

Most nem arra gondolok, hogy szocpeddel betölthető néhány pedagógus munkakör (kollégiumi nevelő, szociálpedagógus) hanem, hogy önmagában a végzettség is annak számít.

Tehát pl. ha 2015.09.01-től érvénybe lép, hogy azon pedagógiai munkát segítők akik pedagógus végzettséggel rendelkeznek jogosultak a pedagógus bérezésre akkor a szocpedes végzettséggel rendelkezőkre ez igaz lehet-e, mivel maga a képzés a felsőoktatásban a társadalomtudományi csoportban szerepel a szocialis munkával együtt?

Nem ismerek ilyen rendeletet, jogtárban is kutakodtam. Biztos azért nincs, mert eleve pedagógus végzettség, és nem csak annak minősül pedagógus munkakör betöltésekor.
Szerintem a szociálpedagógus, pedagógus végzettség, ugyanúgy, mint az óvodapedagógus, tanító, tanár. A ped. szakvizsgát is ajánlják a szociálpedagógusoknak.
Ha nem pedagógus végzettség lenne, akkor a nevében sem lenne a pedagógus szó.

Köszi tiger!

Besorolás, átsorolás, szakmai gyakorlat
2013.09.19

A pedagógusok besorolásának megállapításához szükséges hatályos rendelkezések
2013. szeptember 19.

(a fizetési kategória megállapítása a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján,
a szakmai gyakorlat szerepe)

Köznevelési törvény (Nkt.):

Nkt. 64. § (1)A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján
a) Gyakornok,
b) Pedagógus I.,
c) Pedagógus II.,
d) Mesterpedagógus,
e) Kutatótanár, … fokozatokat érheti el.
(5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

Következtetés: A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak besorolásához, fizetési kategóriájának (6-os, 7-es, stb. kategória) megállapításához – fenntartótól függetlenül – a Kjt. 87/A §-ában foglaltakat (ld. lejjebb) kell alkalmazni. A pedagógusok fokozata minden esetben Pedagógus I.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. (Kjt.):
Kjt. 87/A §(1)E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban … töltött időt.
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
d) az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt.

Következtetés: A pedagógusok (Kjt. vagy Mt. hatálya alá tartozók) fizetési fokozatának megállapításánál a Kjt. e paragrafusában meghatározott időket kell figyelembe venni a Nkt. 64.§ (5) bekezdésének idézett rendelkezései szerint.

326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a szakmai gyakorlati idő számításáról és az átsorolásról
13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat
a) pedagógus-munkakörben,
b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban,
c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy
f) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben … eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg.
(2) A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát.
(3) A magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítést követő év első napjával kerül sor.

Következtetés: A szakmai gyakorlatot csupán a Pedagógus I-et követő fokozatok elérésekor szükséges kötelező feltételként kell figyelembe venni, a besoroláshoz a Kjt. fentiekben idézett rendelkezéseinek figyelembe vétele kötelező.

Kazincbarcika, 2013. szeptember 19.

Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

Üdv!

Akkor ezek szerint én azért nem kerültem pedagógus 1. fokozatba, mert bár tanár 2012. 02.01-től vagyok, előtte pedig 2011.10.01-től közalkalmazott voltam, a leírás szerint - ha jól értelmezem - egy hónappal lecsúsztam az átsorolást. Azt lehet tudni, hogy mikor kezdik a minősítő vizsgákat, mert szerintem sok embernek, így nekem is igencsak jól jönne az plusz 23 ezer forint.

Mert nincs meg a 2 év pedagógus szakmai gyakorlatod. És nem csak 1 hónap hiányzik.

Halihó!

Aki jobban otthon van ezekben a dolgokban, ő sem tudja esetleg korábbi kérdéseimre a választ?:(:(

"Sziasztok!

Kérem, akinek bármilyen észrevétele van a kérdésfelvetésemmel kapcsolatban, írjon!:)

Na szóval, röviden leírom az esetemet:

1. Rögtön abszolválásom után (összes tantárgy, összes gyakorlat, nyelvvizsga), de diplomám megszerzése előtt, 2011. 11.10 - 2012. 06.30-ig határozott idejű utazó fejlesztő pedagógusi munkakörben voltam közalkalmazott (ez 8 hónap)

2. Lediplomáztam 2013.01.14-én

3. 2013.01.01-től fejlesztő pedagógusként, szintén ugye közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom, határozatlan idejű szerződéssel ( ez most szeptemberig 9 hónap)

Tehát elméletileg ez így összesen 17 hónap tanítás, vagyis még 7 hónap kellene a két éves gyakornoki időm letöltéséhez, vagyis áprilisban mehetnék minősítő vizsgára...vagyis inkább csak így lenne logikus:)

DE!!
- Elvileg ránk, akik még nem vagyunk két éve a pályán, a régi 3 éves gyakornoki idő vonatkozik!!??

- Ha igen, ha nem...akkor is vajon a diploma megszerzésétől számít a 2 (vagy 3 !!!) év vagy a közoktatásban eltöltött időtől??
- Sőt olyat is mondtak, hogy aki nincs még két éve a pályán, annak ez év szeptemberétől indul a két év!!??

Elég érdekes lenne, hogy aki szeptember 1-én kezd tanítani két év múlva már mehet ped. I.-be, én meg csaknem 4 év tanítás után, majd 2015-ben valamikor!

Ti tudok erről valamit, esetleg más is hasonló cipőben jár!

Üdv: Melinda"

Sziasztok!

Jelenleg F4-ben vagyok,mint műszaki tanár főiskolai diplomával. Ez az 5. évem tanárként, előtte az iparban dolgoztam. Én most ped. 1 4-es fokozatba kerülnék, vagy kiesnek a nem tanárként töltött évek? Vagy netán mivel nincs pedagógus diplomám, visszaraknak gyakornoknak?

Szia!Nekem sincs pedagógus diplomám....a Tv. "átmeneti rendelkezései" közt találni,azt ami ránk is vonatkozik....4 éven belül meg kell kezdeni a pedagógiai )megfelelö szakon) a 2. diplomaszerzést...van idönk...hátha jön egy uj kormány...

De csak akkor, ha előírás. Nézd meg a köznevelési tv. 3. sz.mellékletét, ami már 2012.szept.1-től hatályos. A szakmai képzésnél sokféle végzettség elfogadható. Előfordul, hogy nincs is olyan tanárképzés, főleg emiatt. A közismereti tantárgyaknál előírás a megfelelő szintű tanári végzettség. 2012. szept. 1-től számítva 5 éven belül el kell kezdeni a megfelelő végzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat.

Sziasztok!

Kérem, akinek bármilyen észrevétele van a kérdésfelvetésemmel kapcsolatban, írjon!:)

Na szóval, röviden leírom az esetemet:

1. Rögtön abszolválásom után (összes tantárgy, összes gyakorlat, nyelvvizsga), de diplomám megszerzése előtt, 2011. 11.10 - 2012. 06.30-ig határozott idejű utazó fejlesztő pedagógusi munkakörben voltam közalkalmazott (ez 8 hónap)

2. Lediplomáztam 2013.01.14-én

3. 2013.01.01-től fejlesztő pedagógusként, szintén ugye közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom, határozatlan idejű szerződéssel ( ez most szeptemberig 9 hónap)

Tehát elméletileg ez így összesen 17 hónap tanítás, vagyis még 7 hónap kellene a két éves gyakornoki időm letöltéséhez, vagyis áprilisban mehetnék minősítő vizsgára...vagyis inkább csak így lenne logikus:)

DE!!
- Elvileg ránk, akik még nem vagyunk két éve a pályán, a régi 3 éves gyakornoki idő vonatkozik!!??

- Ha igen, ha nem...akkor is vajon a diploma megszerzésétől számít a 2 (vagy 3 !!!) év vagy a közoktatásban eltöltött időtől??
- Sőt olyat is mondtak, hogy aki nincs még két éve a pályán, annak ez év szeptemberétől indul a két év!!??

Elég érdekes lenne, hogy aki szeptember 1-én kezd tanítani két év múlva már mehet ped. I.-be, én meg csaknem 4 év tanítás után, majd 2015-ben valamikor!

Ti tudok erről valamit, esetleg más is hasonló cipőben jár!

Üdv: Melinda

Melinda! Az új gyakornoki rendszert az új közalkalmazotti szerződéseknél kell alkalmazni. 2013. jan 1-én ki kellett volna kötni a szerződés megkötésekor a gyakornokra vonatkozó előírásokat. Mivel ezt nem tették meg, ezért szerintem a régi szerint sem vagy gyakornok, az új szerint sem, mert nem most léptél be az új munkahelyedre.

Csak a véleményem: Nem illik lefokozni azt, aki először főiskolai, majd kiegészítő egyetemi végzettséget szerzett és általános iskolában tanít. Szerintem az egyetemi diploma képesít az általános iskolai tanításra, ezért nem szabad, hogy előforduljon az, hogy aki azonnal egyetemet végzett, az több fizetést kapjon, mint te - mert mindketten hasznosítjátok az egyetemi diplomát. Elég a főiskolai, de az egyetemi is képesít és szerintem a magasabbat kell elismerni. Más a helyzet akkor, ha valaki szakács végzettséggel és egyetemi tanári végzettséggel szakácsként helyezkedik el, mert a szakácsságra nem képesít a tanári diploma.

A 7 évente hamarabb lépés is érdekes, mert az eredeti törvény kötelezően írja elő a várakozási idő csökkentését 7 évente. Ez amennyire én látom, eredetileg is más törvényben volt, mint a bértábla és annak szolgálati idő alapú osztályba sorolása, azaz nekem ez úgy működne, hogy az egyik törvény szerint kiszámolják a szolgálati időt, a másik törvény szerint meg csökkentik 1-2 évvel, attól függően, hány ilyen 7 év telt el 120 pontos teljesítéssel. Amúgy is újra kell számolni, mert most már beletartozik a szolgálati időbe az óraadás is (ha az óraszám elérte a kötelező 25%-át), ha nem volt máshol közalkalmazotti főáállás. Mivel magát a 120 pontos rendszert nem törölték el, ezért remélem, a várakozási idő csökkentését sem fogják.

Köszönöm a véleményedet!

Kedves Palkó János!
Sajnos most már biztosra vehetem, hogy visszaléptetnek a főiskolai diplomások közé a Ped I.-be, azt meég nem tudom, hogy melyik fizetési fokozatba.

remélem, az előbbi linken http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok olvashatók alapján már az egyetemi kategóriában vagy: 7. pont: "A besorolás mindig a munkakörhöz és a munkakörhöz jogszabályban előírt végzettséghez és szakképzettséghez kötődik. Amennyiben a munkakör több végzettséggel is betölthető, akkor ezek közül a legmagasabb alapján kell besorolni a pedagógust, amellyel rendelkezik."

Kedves Palkó János!
Az itt található információidnak köszönhetően, úgy tűnik megmozdul a Nagy Gépezet! Így remélhetőleg megoldódik a gondom! Igazán sokat segítettél!
Zsb.

Kedves Palkó János!
Köszönöm a segítségedet!
Zsb

A Ped I-ben leszel, de a szorzód az egyetemi lesz, mert itt nem a munkakör számít, hanem a végzettség. Az I még nem jelent lefokozást!Tehát ha nézed a bértáblát, az egyetemi oszlopot nézd a Ped. I-ben!

Kedves 128!
Értem én amit írsz, csak az a tény, hogy nem az egyetemi, hanem a főiskolai oszlopot kell??? (ezt még nem tudom)néznem. Zsb

http://www.petroczi.eoldal.hu/cikkek/tanugyigazgatas/Mesterpedagogusok_altalanos_iskolaban.html

Szerintem fordulj jogászhoz (ha mersz - mert manapság már merni kell). A munkakörödnek nem kizárólagos feltétele a főiskolai diploma - erre ugye az a bizonyíték, hogy "csak" egyetemivel is lehet alkalmazni áltiskben tanárt.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!