pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Kedves Szakértő!
Segítséget szeretnék kérni! 1974 óta vagyok óvónő,főiskolai végzettséggel,azóta is ebben a munkakörben dolgozom egy alapítvány által működtetett óvodában. Besoroltak az F/11 kategóriába. Hiába jeleztem,hogy 40 éves pályán eltöltött idő után az F/14- kategóriában lenne a helyem, nem reagálnak rá semmit. Kérdésem :Hova fordulhatok ez ügyben? vagy el kell fogadnom hogy a munkáltatóm jó vagy rossz indulatán történik hogy mennyi a munkabérem?

F/10-be? Téged a pedagógus életpálya alapján a pedagógus bértáblába kellene besorolni. Hagy őket a fenébe ha lehet és menj át egy KLIK által fenntartott óvodába

Jogszerű az Önök szerint, hogy általános iskolában 1-8. osztályig tanító pedagógust, aki heti 3 órában szakiskolában is tanít és egyetemi (MA) pedagógia végzettsége is van, visszasorolnak főiskolai bérkategóriába? Milyen jogi lépéseket lehet tenni, illetve milyen aktuális jogszabályok vonatkoznak erre a szituációra?

Kedves Romabarát!
13. szeptembere óta a betöltött munkakörhöz előírt legmagasabb végzettség alapján sorolnakl be bennünket. A kérdés az, hogy az MA végzettségét használja e felsőtagozaton, vagy a középiskolában. A pedagógia végzettség egyébként -szerintem nem elismert ezen a szinten.

Kedves Romabarát!
13. szeptembere óta a betöltött munkakörhöz előírt legmagasabb végzettség alapján sorolnakl be bennünket. A kérdés az, hogy az MA végzettségét használja e felsőtagozaton, vagy a középiskolában. A pedagógia végzettség egyébként -szerintem nem elismert ezen a szinten.9ZL8KLC

Tisztelt Tiger! Önhöz intézném a kérésemet, illetve kérdésemet. Négy évig tanítottam képesítés nélkül. A diplomám megszerzése előtt, Gyesen voltam. Nem találok sehol jogszabályt arra vonatkozólag, hogy a pedagógus szakmai gyakorlatába beszámíthatók -e a képesítés nélkül eltöltött évek. Vagy csak és kizárólag a diploma megszerzésétől számíthatjuk az éveket. Azt tudom, hogy a Gyes, és a Gyed időszaka nem számítható be. Válaszát előre is köszönöm: Edama

Jogszabály külön nem tartalmazza, de az az időszak is pedagógus munkakör volt, és ez a lényeg.
Ha az akkori jogszabályok lehetővé tették ezt, akkor teljesen legális volt. És szerintem lehetővé tették a közoktatási tv. előtti jogszabályok, hisz sokan tanítottak képesítés nélkül levelező oktatás mellett. A GYES, GYED (volt már akkor?) időszaka természetesen nem számít bele, ha mellette nem volt ped.munkavégzés. Most is lehet képesítés nélkül bizonyos esetekben tanítani, tv. szabályozza. Sok szakoktatónak nincs pedagógus képzettsége és mégis pedagógus munkakörben dolgozik. A munkakör a lényeg, a kérdezett időszak is pedagógus szakmai gyakorlati idő. Besorolásba beleszámít, a közalkalmazotti jogviszonyba akkor, ha állami iskolában történt a tanítás. Jubileumi jutalom idejébe, felmentési időbe szintén beleszámít, ha a közalkalmazotti jogviszonyba is beleszámít.

Hálás vagyok a segítségért! Üdvözlettel: Edama

Január elsején léptem volna a következő fizetési fokozatba, de ez nem történt meg, azzal az indokkal, hogy már nem számít a korábban soron kívüli ugrást jelentő továbbképzés, csak a közalkalmazotti évek. Igaz ez?

Féligazság. A 2013. szept. 1 után indult képzésekre nem vonatkozik. Az előtte indult, de 2013. szept. 1 után befejeződött képzésekre a PSZ szerint jár. Ezt ki kell harcolni. De! A korábban (2013. szept. 1 előtt) kapott +éveket továbbra is figyelembe kell venni, ezt a köznevelési tv egyértelműen kimondja. Sőt ahol nem vették figyelembe, ott visszamenőleg is meg kell adni.
97.§ (20b)
" E törvény 64. § (5) bekezdésének és 97. § (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a 2013. szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást 2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebből eredő illetménykülönbözetet a 2014. januári illetménnyel egyidejűleg kell a pedagógus számára kifizetni."
Hatályos: 2014. I. 1-től. Semmi nem mondta ki, hogy ne járna, de sok probléma adódott a pedagógusok hátrányára, ezért e törvénnyel egyértelművé tették.

Köszönöm a rendkívül gyors válaszát.
A következő kifogásuk, hogy 2015. január végén töltöm a (most már) továbbképzésekkel számított 11 évet és így csak 2016.január elsején lépek, mivel csak akkor lehet. Érzésem és a korábbi évek tapasztalata nyomán ez sem így van.

Ez a 11 év már 1 évvel csökkentett? Annak az évnek január 1-én kell az átsorolást elvégezni amelyikben a 12-1-et betöltöd. Jól gondold, ne hagyd annyiban.

2007-ben szereztem óvodapedagógusi diplomát
Kérdésem, hogy a diploma évének a megszerzése számít-e a bérbesorolásnál, vagy kifejezetten az óvodapedagógusként dolgozott évek.
Másik kérdésem, hogy rövid ideig külföldön is dolgoztam óvodában azt be lehet-e számítani.
Köszönettel : Jutka2

A feleségem 18 éve pedagógus, ebből 16 évet közalkalmazott volt 2 évet pedig egyházi iskolába tanított így a jogviszonya az Mt. hatálya alá tartozott. Most újra olyan iskolába tanít ahol közszolgálati jogviszonya van, a besorolásánál beszámít a 2 év egyházi iskolában ledolgozott év ahol nem volt közszolgálati jogviszonya, de tanárként volt alkalmazva!?

Tisztelettel: B.Tibor

A fizetési besorolásba akkor számít bele, ha már megvolt a diplomája, vagyis nem képesítés nélkül alkalmazták a munkaviszonyban. A jubileum jutalomba, felmentési időbe nem fog beleszámítani.
A pedagógiai gyakorlat idejébe beleszámít, ez majd a minősítés kérelménél lesz fontos. Ha pl. januárban azt hirdetik meg, hogy a 20 év pedagógus gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti a minősítést, akkor ezt a 2 évet is figyelembe kell venni.

Annyi kérdésem van még, hogy a köznevelési törvény hanyadik paragrafusa tartalmazza, ezt!? Tisztelettel: B.Tibor

Hogy mi tartozik a fizetési besorolásba, azt a kjt. tartalmazza. A köznevelési tv. utal arra, hogy akinek 2 évnél több a gyakorlati ideje, azt a kjt. szerinti fizetési fokozatba kell besorolni.
Köznevelési tv. 97.§
"(20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján"
kjt.
"87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.
...
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint"

A (3) a)-ban van , amiről írtam.

A fizetési besorolást és a ped. szakmai gyakorlatot külön kell választani. A szakmai gyakorlat ideje csak a gyakornoki besorolásnál és a minősítések időpontjánál fontos.
Ha a feleséged diplomája már megvolt a munkaviszonya idején, akkor a fizetési fokozatba is beleszámít (ebbe akkor is beleszámítana, ha nem pedagógusként dolgozott volna), nemcsak a ped. szakmai gyakorlati időbe.

Mi a gond?

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus jogosult, aki olyan köznevelési intézményben dolgozik, amely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló Kormányrendelettel kiadott jegyzékben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között szereplő községben található.

Ez a pótlék csak községi iskoláknak jár? ha rajta van ezen a listán, de a település városi címet visel, akkor ez a pótlék nem jár? mert azt mondja a törvény "elmaradott települések között szereplő községben található."

Tisztelettel: B.Tibor

A feleségem új munkáltatója a klik nem akarja elismerni a korábbi jogviszonyokat, mert valaki elbarmolta a tb könyvet, és hiába kértük le az igazolásokat a volt munkáltatóktól, valamint nem akarják elismerni egy egyházi iskolánál eltöltött 2 évet, mert nem közalkalmazott volt... pedig 1994-ben szerzett tanári diplomát, igaz kiesik a gyes, de csak pedagógusként dolgozott eddig..

Munkakönyve nincs meg? A nem közalkalmazotti jogviszonyok csak a besorolásnál számítanak.
KJT.87/A. (3) a)
Az előző iskolák igazolásait még a nyugdíjbiztosító is elfogadja. Nem tehetik meg, hogy nem fogadják el az igazolásokat. Próbáljátok meg még egyszer. Irásban, a jogszabályokra hivatkozva, hogy legyen nyoma az érvelésüknek. Ha elutasítanak, akkor egy szinttel feljebb kérjetek segítséget a KLIK-től.
E

2013.decemberében szereztem meg a pedagógus szakvizsgámat.Sorosan 2015.01.01.-től ugrottam volna egyébként.A munkáltatóm 2014.01.01.-től a diploma megszerzésére hivatkozva csökkentette a várakozási időt és így feljebb ugrottam 1 kategóriával. Az Nkt. szerint 2014. 01.01.-től megszűnt a szakvizsga utáni magasabb kategóriába jutás lehetősége.Az ugrás betervezett volt (a módosított törvény előtt). Helyesen járt-e el?Nem jelent ez később nekem problémát?

1979. szeptembertől folyamatos közalkalmazotti munkaviszonyban állok.A munkáltatóm még nem sorolt át a 13.kategóriába, holott ez már a 36. évem.Szeretném tudni, hogy ezt kötelezően meg kell-e tenniük, vagy halogathatják-e az átsorolást.

Csak 35 éved van!

Sziasztok!
26 éve szereztem tanítói diplomát, s ettől kezdve folyamatosan tanítóként dolgozom. Idén júniusban tanári mesterfokozatot szereztem, okleveles pedagógiatanár lettem, ami egyetemi szintnek felel meg. A munkáltatóm viszont nem sorol át a pedagógus I. kategórián belül a mesterfokozatba, mivel a munkakörömhöz /tanító/ a törvény főiskolai végzettséget jelöl meg.
Jogszerű ez, vagy sem?
Várom véleményeiteket, hozzászólásaitokat!

Szia, csak hogy ne keveredjen, léteznek olyan kategóriák, hogy PED1, PED2, mesterpedagógus és kutatótanár ezek azonban már nem (csak) végzettségfüggők, hanem szakmai-kompetencia besorolások és a mester (egyetemi) végzettségnek nincs köze a "mesterpedagógus" elnevezéshez.

Ha elfogadható lenne az új - magasabb - képesítése a munkakörödhöz, akkor is maradnál PED1 csak a béred szorzója lenne más. Viszont sajnos az általad említett végzettség valóban nem jó semmire a tanítói munkakörhöz, így jogszerű a munkáltatód lépése, mivel a köznevelési törvény ezt írja elő.

Alsó tagozat tanító tanító

5-6. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos tanár, tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító

7-8. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos tanár

Igen, jogszerű. A besorolásod alapja a tanítói végzettség.

Kedves nálam okosabb érintettek!

Szeptembertől kezdtem el tanítani, fél állásban. Korábban szerződéses jogviszonyom volt egy cégnél (ez, tudom nem számít sehol) előtte pedig Comenius ösztöndíjjal külföldön tanítottam fél évet. Erről megvan minden papírom, de az intézményfenntartóból visszadobták, azzal, hogy biztosan nem fizettem ösztöndíj után járulékot, tehát nem ér semmit... A diplomám még régi rendszeres (nem BA, MA), így mindentől függetlenül gyakornok kategóriába esek? (Azt hittem, hogy az egyetem alatti 1 év kötelező gyakorlat meg fél év hospitálás elég volt, most akkor megint kell minden??)
Köszönöm szépen a segítséget!

a pedagógusként való alkalmazást megelőzően bármikori 6 év alkalmazotti (!) jogviszony kell ahhoz, hogy ne legyél gyakornok, ha nem volt 2 év pedagógus munkaviszonyod.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet II. fejezet, 5. pont. 13-14 paragrafus.

25 éve szereztem egyetemi diplomát kémia szakon, melyet 1 évig gyakoroltam is külföldi iskolában. Utána fél évig tanítottam angolt egy magyar középiskolában. Ezt követően 1 évig tanítottam nyelviskolában. Ezután szabadúszó fordító voltam hosszú évekig. Közben 3 gyereket szültem, főállású anya is lettem. 2 éve egyetemi diplomás angoltanár lettem, majd még fél évet tanítottam nyelviskolában. Ezt már igazolni is tudom, mert nem olyan régen történt. Ettől a tanévtől felvettek egy általános iskolába félállású angoltanárnak. A kérdésem: megillet-e a 182294/2=91147 Forintos bérezés? Vagyis érvényesíthetem-e a mesterfokozatot annak ellenére, hogy csak általános iskolában dolgozom? Minek számítok? Gyakornoknak vagy pedagógus 1-nek? Jól látom, hogy a két kategória azonos bérezésben részesül? Kell-e tanár1-hez képesítő vizsgát tennem? Köszönöm a segítséget!

Tisztelt Szakértő!

Kérdésem az lenne, hogy ha egy adott iskolában egy tanévet gyakornokként dolgozom majd kihagyok 1 vagy 2 évet, tehát nem lesz munkaviszonyom a tanulmányaim folytatása miatt, majd egy másik intézményben elkezdek doglozni, mint gyakornok, akkor egy év után ott letehetem a minősítő vizsgát, hogy ped1-be kerüljek? vagy egy intézményben kell két évig gyakornoknak lennem? Köszönettel várom válaszát!

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!