A pedagógusok előmeneteli rendszere és a garantált illetmény 2014-ben

Cikkek: 

A jelenleg érvényes pedagógus bértábla itt olvasható: BÉRTÁBLA 2015-ben
Az alábbi cikkben pedig a 2013-ban bevezetett új bérrendszerről van szó, illetve a 2014 szeptemberéig érvényes bértábláról.A pedagógusok jövedelme és előmeneteli rendszere a 2011. évi CXC. törvény szövege szerint

Illetményalap:

97. §
(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.


A minimálbér 2014. január 1-jétől 101500 forintra emelkedett, tehát az illetményalap
- középfokú végzettség esetén 120277,5 Ft
- alapfokozat esetén 160167 Ft
- mesterfokozat esetén 175493,5 Ft

Az illetményalap ismeretében a garantált illetmény az alábbi táblázat alapján számítható:
Előmeneteli rendszer

64. § (1) A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében – a munkáltatótól függően – a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.
(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár,
b) a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust,
c) a szabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában fizetési fokozat alatt fizetési kategóriát kell érteni.
(3) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való előmenetel lehetőségét.
(4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján
a) Gyakornok,
b) Pedagógus I.,
c) Pedagógus II.,
d) Mesterpedagógus,
e) Kutatótanár,
fokozatokat érheti el.
(5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.
(6) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik.
(7) A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja.
(8) Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán vagy a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként „nem felelt meg” minősítést kapott, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony a minősítő vizsga vagy a megismételt minősítési eljárás eredményének közlésétől számított tizedik napon szűnik meg.
(9) A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.
65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(2)
(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit.
(4) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát.
(5) Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát.
(6) A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot (a továbbiakban: alkotói szabadság) vehet igénybe.
(7) Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.
(8) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg.
(8a) A 64–65. § hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében az Mt. 148–149. §-át, valamint 151. § (1)–(4) bekezdését és 152. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díj megállapításakor az e törvény, valamint végrehajtási rendelete szerinti illetménypótlékot, továbbá az intézményvezetői kereset-kiegészítést is figyelembe kell venni. A távolléti díj megállapításakor az illetménypótlékok közül azokat, amelyek a foglalkoztatottat a munkavégzés esetén
a) folyamatosan megilletik, az Mt. 149. §-ának megfelelően az alapbérre,
b) folyamatosan nem illetik meg, az Mt. 151. § (4) bekezdésének megfelelően a bérpótlékra
vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni.
(9) A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell
a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott tekintetében is.
(10) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus pótszabadságának meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.


A törvény 2014 januárjától hatályos szövege a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható.


A minisztérium által 2013. július 29-én közzétett bértábla itt olvasható

Hozzászólások

Tisztelt Szakértő!
Pontosan mit jelent fizetési kategória-váltás szempontjából a 'tárgyév' első napja (pedagógus munkakörben)? Március 31-én betöltött öt év, tehát április 1-én kezdődő hatodik év esetében mikor sorolnak át a 3. fizetési kategóriába? A tárgyév 2017., akkor 2017 január 1-től, vagy csak 2018. január 1-től (ami véleményem szerint már nem nevezhető tárgyévnek)? Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődöm, hogy az Nkt. 65. § (7)értelmezésénél melyik az igaz? Az öregségi nyugdíjkor-határt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkentés arányának ötven százalékával csökken. (75 %). Tehát a munkabér is 50%- al csökken, de akkor mit jelent vagy mire vonatkozik a zárójelben lévő 75%? Tisztelettel.

A pontos jogszabályi szöveg ez:
"(7) Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani a választás szerinti feltételeket, ha azt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus, az óvodai dajka. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként."

Annyit tesz, hogy ha azt kéred, hogy 36 órában dolgozhass a 40 óra helyett, akkor a béred nem csökken az eredeti 90%-ra, hanem a 10%-os csökkenésnek csak a felével lesz kevesebb, magyarul 95%-nyi bért kapsz.
Ha 20 órában dolgoznál hetente, ott lenne pl. hogy ennek ellenére az eredeti béred 75%-át kapod, nem a felét stb.

Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Ha egy középiskolai kollégiumban dolgozok pedagógiai felügyelőként és idén elvégeztem a TF testnevelő-edző BSC szakát, akkor mondhatják azt, hogy nem sorolnak át, azzal az indokkal, hogy a végzettségem: "nem pedagógiai végzettség"??? Az átsorolást csak akkor teszik meg ha aláírnék egy tanulmányi szerződést amiben kikötik, hogy 2020-ig megszerzem hozzá az MSC-t és persze, hogy az MSC idejét pluszban még ott töltőm. - úgy, hogy nem is fizetős képzésre járnék-
csak az a furcsa, hogy 2020-ig akár középiskolában is taníthatnék ezzel a papírral...
Segítségeteket köszönöm.

Érdeklődnék, hogy még érvényben van-e és hol van rá jogszabály, hogy óvodavezetői szakvizsga megszerzése után jár 1 évelőrelépés az előmeneteli rendszerben. köszönöm

Szeretném megkérdezni hozzáértőtől, hogy a 18 év elismert pedagógusi közalk.i munkám révén kötelező ped.2. be soroláshoz mit kell tennem. Minősítő vizsga...ehhez kell a szakvizsga...ami önköltségesen végzendő, 2 év és kb. 600.00 gt. Kötelező és mégis ennyibe kerül nekem? 49 éves pedagógusként kérdezem. Szeretnék feljebb lépni, több fizetést kapni természetesen, de így lehet és kell kötelezően? Köszönöm a választ!

Nincs szükség szakvizsgára a ped.2-be soroláshoz. Csak át kell esned egy sikeres minősítésen. Tanácsolom hogy elsőként Petróczi Gábor közoktatási szakértő honlapját tanulmányozd. Az intézmény vezetőd is ismeri a részleteket, tud tájékoztatást nyújtani.

Tegnap voltam az első szakvizsga konzultációmon, ahol kiderült, hogy 2015.szept.9-én kivették a ped.2-be sorolás feltételei közül a szakvizsgát. Kell persze portfóliót feltölteni a minősítéshez, stb. de szakvizsga csak akkor kell, ha valaki ped.szakszolg.-on dolgozik. (Mint én :-( )
Továbbá azt is megtudtuk, hogy MINDEN pedagógus sorra fog kerülni legkésőbb 2017.jún.30-ig a minősítésre...szóval nem ülhetünk a babérjainkon. Forrás, előadó tanár: Petróczi Gábor, tanügyigazgatási szakértő

Soha nem volt feltétel a szakvizsga a ped2-be kerüléshez, és már a 2013-ban is az volt a korm. rend.-ben, hogy 2018-ig mindenkinek át kell esni ezen a minősítésen, akit a tv. erre kötelez. A szakvizsgások előbb jelentkezhettek bizonyos ped. gyakorlat megléte esetén. Én ebben a 2017-ben nem hiszek, hisz nagyon nehezen indult be az egész. Egyik kollégám időpontját is tologatják, már a 3. időpontnál tartanak.

Kedves Tiger és hozzáértők!
Szeretném megkérdezni a véleményeteket a következőkkel kapcsolatban:

Rendelkezem egy tanítói diplomával, amit már kézhez kaptam és rendelkezem egy gyógypedagógiai logopédia szakirányú diplomával, amit viszont nyelvvizsga hiányában még nem kaptam kézhez. Szakmai gyakorlati időnek tekintendő alkalmazásom szeptemberig nem volt.
2014. szeptember 1-től egy pedagógiai szakszolgálatnál kineveztek fél állású logopédusnak (egy kolléganő helyettesítése céljából, aki fizetés nélküli szabadságát tölti). Egy év határozott idejű szerződéssel 2015. augusztus 31-ig alkalmaznak és két év gyakornoki időt kötöttek ki. A kinevezésemben az szerepel, hogy legkorábban 2016. szeptember 1-jén kerülhet sor minősítő vizsgára. Ezt a szerződést a főigazgató írta alá és az ő véleménye szerint gyakornok vagyok. Eddig gyakornokként is kezeltek, most 2015. februárban az igazgatóhelyettes az állítja, hogy nem vagyok gyakornok és a kir-ben sem gyakornokként szerepelek.
Kérdésem az lenne, hogy akkor most gyakornoknak számítok-e, illetve probléma-e ebből a szempontból, hogy a munkaszerződésem egy éves határozott idejű szerződés?
Illetőleg, ha nem vagyok gyakornok, akkor ez az egy év pedagógus munkakörben kinevezett munkaviszony egy év szakmai gyakorlatnak számít-e majd, ha letelik?
Nagyon várom a véleményeteket!

Sziasztok!

Milyen besorolásba kerülök 7 év munkaviszony magyar tudományos akadémia rendes tagságaval?
A közalkalmazotti törvény a J besorolásba teszi...
Pedagógusként?

Köszönettel

Kedves Szakértö!
Köztisztviselö vagyok 17év és 9hónap szolgálati viszonnyal. Alapfoku közgazdasági diplomával.
Ha most sikerülne középiskolában tanári állást betöltenem, akkor bérbeni besorolásban is beszámolják a a több mint 17 évem, vagy a nullágrol kellene kezdenem, és alap gyakornoki bérrel kell indulnom? Válaszát elöre is köszönöm. Róbert

Üdvözlöm!2012. szeptembere óta dolgozok óvodapedagógusként,így a 3évem jövő év októberében lenne meg. De...márciusra várom kisbabám érkezését,így abban az időszakban gyesen leszek!kérdésem az lenne,hogy így mikor leszek átsorolva ped1.-be,ha visszamegyek vagy ha visszamegyek és ledolgozom a maradék hónapot??válaszát köszönöm!Katalin

Sziasztok! A besorolásnál ki dönti el, hogy mi számít szakmai gyakorlatnak? kb. 10 év igazolt munkaviszonyom van, ebből kb.2-3 év nyelvtanári nyelviskolákban vállalkozóként, 8 év cégeknél különböző nyelvhez kapcsolódó pozíciókban. Angol tanárként kezdenék szeptemberben, gyakornoki besorolásra számíthatok vagy az egyéb több, mint 6 éves munkaviszonyt is elfogadják szakmai tapasztalatnak? Hivatalosan hol lehet érdeklődni ezzel kapcsolatban? Köszönöm a segítséget!

Üdv Mindenkinek!
Sajnos nem tudok eligazodni a bértáblán. Státuszom gyakornok,egyetemi diplomával,középiskolai OKJ-s szaktanárként , főállásban mekkora bruttó fizetésre számíthatok?
Köszönet előre is az infóért.

Az a helyzet, hogy én óvónői szakközépiskolai érettségivel 1993 júniusától dolgoztam óvodában, ahonnan beiskoláztak, így 1999 februárjától diplomás óvónő lettem. 2000 aug. 31-én megszűnt a munkaviszonyom, majd külföldre mentem. Az lenne a kérdésem, hogy ha idén szeptembertől újra munkába állnék, hogyan számíthatom ki a béremet?

http://www.atv.hu/videok/video-20140530-psz-nem-hozott-valodi-segitseget-a-pedagogus-beremeles

Vicces:)) Szegény tanárok "csak" 40 %-os béremelést kaptak... A közszféra többi része 0,0 %-ot.
Mégis mennyi pénz lenne elég?

Kedves AKA! Remélem, jól szórakozik. Nem mindegy mihez képest 40%, amit egyébként még nem is kaptunk meg teljesen. Ahol korábban tanítottam, többet keresett a vállalkozóként az intézményünkben takarító "kolléga", mint én, aki a gyerekeket tanítottam. Ez vajon normális? A Közszféra többi részének vannak SZÉP-kártyái, étkezési jegye, ruhapénze, bárminemű cafetériája, sőt, ha netalán rendőr az illető még kapja a nyelvizsga- és a diplomák után járó pótlékot. Mi vajon ezeket miért nem?
Hozzáteszem, az így sem sok fizetésemből én és a kollégáim vesszük a lapokat, a krétát és fénymásolunk, mert az intézmények fenntartójának már erre sincsen pénze...
És mit is kérdezett? Mennyi pénz lenne elég?! Csak a racionalitás talaján maradva, annak, aki az egyre nehezebben kezelhető gyerekeket képzi? Nézze csak meg a publikus bértáblát, talán sokallja?! .. És a többi hozzászólásból én is megragadnám, hogy túlóra pénz nincsen, sőt, ha továbbképzésre megyünk (ami kötelező), azt is magunknak fizetjük a kicsiből, amiből sokan családot próbálunk fenntartani.. Előbb tehát, javaslom nézze utána a részleteknek, mielőtt úgy megirigyelne minket..

A munka mennyisége is nőtt 30%-kal, a korábbi pótlékokat elvették, a túlóra mint fogalom megszünt. Természetesen ügyelhetünk este 11-ig a farsangon, sportnapon, a kultúra napján, hétvégén és még sorolhatnám, ingyen. Cafeteria nincs. Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát mi csak másoknál látunk. Nekem pl. most 10%-kal kevesebb a nettó bérem, mint volt 2012-ben. Mégis, mit irigyelsz?

Tisztelt szakértő!

Teljesen megtörve kérem az Ön véleményét az alábbi helyzetben.
2009-ben diplomázott tanító vagyok, 2009. 08.24-től 2010. 06.30-ig volt tanítói munkaviszonyom, mert hát a pályakezdőt a nyárra kidobják az utcára, mehet a munkanélküli központba. Majd a nagy álláskeresés hozott egy másik állást, 2010.09.06-tól 2011.08.24-ig tanítói munkakörben. Mivel ekkor már nagy pocakkal vártam első gyermekem, természetesen nem hosszabbítottak szerződést.És most 2013.09.01-től új szerződéssel ismét pedagógusi munkakörben tudtam elhelyezkedni. Most mikor jelentkeztem a minősítésre tudatosult bennem, hogy az új törvény, teljességgel semmibe veszi a mostani jogviszonyom előtt keletkezett munkaviszonyomat, ami persze nincs meg két év,mert egyszer sem tudtam nyáron nyugodtam "élvezni" a szabadságom. Ez az idő majdnem 21 hónap. Kétségbeesetten keresgélek, hogy hogyan történhet ilyen, mert már azt is olvasom, h mindegy mit csináltál de legyen 6 éved,akkor nem kell minősíteni magad, rögtön mész Ped. I-be, lehetséges h 1 napot nem töltöttél gyerekek közt(pl. rendőrök csinálják ezt). Az a pályakezdő, aki 2013. júniusában kapta meg a diplomáját, de legkésőbb 2013. 08.30-al jogviszonyt létesített, neki nem kell minősítetnije magát, a két év leteltével automatikusan Ped. I-be sorolják. Nekem a minősítési eljárást követő év első napjától kapható fizetésemért, több mint 48 hónap gyakorlatot kell felmutatnom, és hát persze bizonygatnom kell, hogy Ped I-be tartozom.
Végső elkeseredésemben kérem az Ön tanácsát, hogy mit lehet kezdeni ebben az esetben? Hogy hozhat ekkora hátrányba valakit ez a törvény? Üdvözlettel: Beatrix

Sziasztok!
Kérdésem a következő lenne!Jelenleg középiskolában dolgozok mint élelmezésvezető és az iskola alkalmazásában vagyok 20 éve közalkalmazott.Végzettségem kertész mérnök, okleveles agrár-mérnöktanár.
Most jelenleg F 11-be vagyok besorolva, nem kell egyetemi végzettség:)Jelenlegi bérem 174600 Ft.
Most kapnék egy másik szakképző iskolában állást, mint középiskolai tanár szakmai tárgyat tanítani.
Hova kellene, hogy besoroljanak, egyetemi végzettséggel? Gyakornokiba kezdőként, vagy Ped. I.-be és mennyi lenne a fizetésem?
52 éves múltam.Kaphatok-e ettől kevesebb fizetést, mint ami most van? Érdemes lenne még változtatnom? Köszönöm, hogy válaszoltok!

Nem lennél gyakornok, hiszen van már munkaviszonyod. Akinek van legalább 6 év teljesen mindegy milyen munkaviszonya, akkor a gyakornoki 2 év kiváltható.
Ha jól tudom 1992. július 1 előtt minden munkaviszony beleszámít. Beleszámít a közalkalmazotti munkaviszony és a munkahely betöltéséhez szükséges végzettség megszerzése után minden munkaviszony. Add össze szépen és keresd ki a táblázatban.

Szia a jelen állás szerint: egy picivel csökkenne a béred 2 évig, mivel valószínű gyakornoki fokozatba kerülnél (kb. bruttó 165000-e számíthatsz most ha a mostani besorolásod alapján (F kategória) csak főiskolai végzettséget vesznek figyelembe. Ha viszont elfogadják az egyetemi végzetséged akkor az alapod bruttó 182000 körül alakul.
Ezek a az összegek 2 év múlva, mikor átkerülsz PED1-be megszorzandóak 1,7-el.
Szóval anyagilag jobban járhatsz, viszont tudnod kell, hogy egy mai szakképző iskola nem feltétlen egy katolikus lánynevelde. Próbáld meg az új helyen megbeszélni, hogy a váltás előtt hospitálhass, esetleg - a már meglévő tanár jelenlétében - próbatanítást csinálhass stb., nehogy a két szék közül a pad alá esslé, mert a kedves diákság rövid távon felőrli az idegeidet.

Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. 2013. júniusában végeztem gyógypedagógusként. 2013. augusztus közepén felvételt nyertem egy gyógypedagógiai iskolába napközisnek. A szerződésem határozott időre szól. A kérdésem az lenne, hogy melyik gyakornoki időszak vonatkozik rám? A régi 3 éves vagy az új 2 éves?
Köszönöm a válaszokat!

Üdv,
minden attól függ hogy a kinevezési papírodon mi szerepel. ha aug. 31 előtti a dátum a 3 éves, ha szept. 1 akkor a 2 éves időszak vonatkozik rád. Az még fontos hogy a 3 évesnél az igazgatód minősít míg a másik esetben az új minősítési eljárásba kerülsz.

Üdvözlet!

Azt szeretném megkérdezni, hogy pályakezdő óvodapedagógusként milyen bérre számíthatok, azaz gyakornokként?

Előre is köszönöm a válaszokat.

Anna

Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy ha meglesz a gyakornoki vizsgám és átkerülök Ped. I.-be, milyen bért fogok kapni? Eddig van 27 éves munkaviszonyom.
Nem pedagógusként dolgoztam, teljesen más területen.

Választ előre is köszönöm!

Üdvözletem!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha 2014. júniusában óvodapedagógusi diplomámat megszerzem, akkor gyakornokként kerülök -e besorolásra? / 8 éve dajkaként dolgozom, előtte más szakmában dolgoztam,abban is van már több, mint 10 éves szakmai gyakorlatom /

Tisztelettel: Szilvia

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:
14. § (3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 13. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban megszerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben a 13. § (1) bekezdésében foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

A Rendelet 14. § (3) bekezdése szerinti hat évet bármilyen munkakörben (akár a köznevelési ágazathoz egyáltalán nem kapcsolódó szakterületen) meg lehet szerezni.

Én is ebben cipőben járok.Meg szeretném kérdezni, hogy milyen besorolásba kerülhetek eben az esetben?
Köszönettel:Tímea

Oldalak