Kormányrendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítéséről

Cikkek: 

A jogszabály 2009. július 1-től módosított szövege. A megváltozott részek meg vannak jelölve
Forrás: Magyarorszag.hu
 

6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 5. számú mellékletének 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya - az Állami Számvevőszék kivételével - a költségvetési szervekre és a velük

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.),

e) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.),

f) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.),

g) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része XII. fejezete, valamint

h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a

szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).


2. § (1) A foglalkoztatott a 2009. év második félévének hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg a (2)-(3) bekezdés szerint havi kereset-kiegészítésre jogosult.


(2) A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérfizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, ha a foglalkoztatott tárgyhónapra járó teljes havi illetménye nem haladja meg a 131 000 forintot.


(3) Ha a foglalkoztatott tárgyhónapra járó teljes havi illetménye meghaladja a 131 000 forintot, de nem éri el a 149 000 forintot, akkor a havi kereset-kiegészítés a 10 917 forintnak az a része, ami meghaladja a foglalkoztatott tárgyhónapra járó teljes havi illetménye 131 000 forinttal csökkentett összegének a 60,65%-át. Amennyiben a foglalkoztatott a tárgyhónapban a beosztása szerinti nem mindegyik munkanapra volt jogosult illetményre, akkor a havi kereset-kiegészítés így számolt összegét a díjazott munkanapok és a tárgyhónap munkanapjainak arányában kell figyelembe venni.


(4) Nem fizethető havi kereset-kiegészítés, ha a foglalkoztatott tárgyhónapra járó teljes havi illetménye eléri vagy meghaladja a 149 000 forintot.


(5) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg egynél több jogviszonyban álló foglalkoztatott abban a jogviszonyában jogosult a (2)-(3) bekezdés szerinti kereset-kiegészítésre, amelyben az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 6. §-a szerinti tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetésre kerül.


(6) E § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:


a) a Kjt. 66., 66/A., illetve 79/E. §-a szerinti illetményt, beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is,


b) a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti - a 43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,


c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,


d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,


e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti - a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,


f) az Üsztv. 46/C., 81/C., illetve 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,


g) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét,


h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat.


(7) A havi kereset-kiegészítés a foglalkoztatottat - a betegszabadság és az egészségügyi szabadság kivételével - azon időszakokra is megilleti, amelyekre távolléti díjban részesül. Ez esetben illetményen a távolléti díjat - a Kjt., illetve az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó foglalkoztatott esetében a távolléti díj illetmény-, illetve személyi alapbér részét - kell érteni.


(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a foglalkoztatott a felmentési, felmondási időn belül a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára nem jogosult havi kereset-kiegészítésre.


(9) A havi kereset-kiegészítés a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és azt a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszonyból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset részét képezi.


3. § (1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének 23. pontja szerinti előirányzat terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatást)


a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), valamint


b) a helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) részére az e rendelet alapján járó kereset-kiegészítésre és annak járulékaira.


(2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megillető támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgáltat adatot.


(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön feladat ellátására kötött szerződésből - ide nem értve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződést - származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.


(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.


4. § (1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása


a) a 2008. évi eseti kereset-kiegészítés második ütemében biztosított támogatás számításánál figyelembe vett - a Honvédelmi Minisztérium fejezetbe tartozó költségvetési szervek esetében a Honvédelmi Minisztérium által közölt - létszám és havi 15 000 forintnak a munkaadókat terhelő járulékokkal növelt összege szorzataként 6 hónapra előre, míg


b) a 2009. évet terhelő további támogatás vagy a költségvetési szerv által visszatérítendő támogatás a várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - a Pénzügyminisztérium által július hónapban felmért - összeg alapján


történik.


(2) A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szerződést köt.


(3) Az igénybe vett támogatással 2009. november 15-ig el kell számolni, mely intézkedést a pénzügyminiszter készíti elő.


(4) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2009. évi előirányzat-maradványelszámolás keretében kell teljesíteni.


5. § (1) Az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére havonta a kifizetés hónapját megelőző hónap utolsó naptári napján (ha e nap pihenőnap vagy munkaszüneti nap, az azt követő munkanapon) előlegként folyósítja


a) az OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében - a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összegét,


b) az a) pontba nem tartozó költségvetési szervek esetében - a c) pont figyelembevételével - a havi kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét,


c) a 2009. július-november hónapok vonatkozásában - az a) és b) pont alapján meghatározott összeg helyett - az azokban meghatározott összeg és az 5/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti módszer alapján számított járulék-megtakarítás 0-nál nagyobb különbségét.


(2) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, központosított illetményszámfejtést nem igénylő költségvetési szervére vonatkozóan az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 16. számú mellékletének 16/A 2.5. számú adatlapján szolgáltat információt a havi kereset-kiegészítés számításához.


(3) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek számára a havi kereset-kiegészítés kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összegét, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési szervek számára a foglalkoztatottaknak járó havi kereset-kiegészítés nettó összegét a rendszeres személyi juttatás havi kifizetésének napjára biztosítja.


(4) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága a helyi önkormányzatok részére a kifizetés hónapját megelőző hónap 27-ig (ha e nap pihenőnap vagy munkaszüneti nap, az azt követő munkanapon) a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtásához információt szolgáltat az 1. számú melléklet szerint, továbbá adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére az Ámr. 16. számú melléklete 16/A 2.6. számú adatlapjának megfelelően.


(5) A (3) bekezdésben foglalt összegek a helyi önkormányzatok nettó finanszírozási rendszerének a kifizetés hónapjában esedékes ütemében kerülnek elszámolásra.


5/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti különbség meghatározása a következő: a kereset-kiegészítés jogcímén az 5. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerint kifizetendő összegből külön-külön rendre le kell vonni az 5. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti költségvetési szerveknél foglalkoztatottak után fizetendő, a 2009. június 30-án hatályos, illetve a 2009. július 1-jétől hatályos járulékszámítás szerint számított társadalombiztosítási és munkaadói járulékok különbözetét (a járulék-megtakarítást). A levonások eredményeit külön-külön kell önkormányzati szinten összesíteni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti járulékszámítás alapjául - a helyi önkormányzatok részére biztosítandó támogatási előleg meghatározása során - a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatottak 2009. június hónapban elszámolt rendszeres személyi juttatásait kell figyelembe venni.


(3) A 2009. évi zárszámadás során a helyi önkormányzatnak az e rendelet szerinti kereset-kiegészítés jogcímén az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján számított támogatási előleg és a 2009. július-november hónapok vonatkozásában ténylegesen elért - a 2009. június 30-án és július 1-jén hatályos járulékszámítás alapján számított - járulék-megtakarítás különbözetével el kell számolni.


(4) Amennyiben az elszámolás alapján a 2009. év folyamán a helyi önkormányzat részére az 5. § (1) bekezdése szerinti előlegek folyósítása során a (3) bekezdés szerinti különbözet összegénél nagyobb összegű támogatási előleg került folyósításra, akkor a többletet a helyi önkormányzat a 2009. évi zárszámadás keretében a központi költségvetés javára visszafizeti.


(5) Az a helyi önkormányzat, amelyik a visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidejét követő tizenöt napon belül nem tesz eleget, az ezt követő naptól kezdődően a visszafizetési kötelezettség tejesítéséig kamatot fizet a (4) bekezdés szerinti többlet után. A kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal a 2009. január hónapra járó illetmények és havi kereset-kiegészítés megállapítása és kifizetése során kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszíti.


7. § (1) Az Ámr. 16. számú mellékletében az „Adatlapok jegyzéke” tábla helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


(2) Az Ámr. 16. számú mellékletének 16/A jelű


a) 1.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 3. számú,


b) 3.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 4. számú,


c) 4.1. számú adatlapjának helyébe e rendelet 5. számú,


d) 4.2. számú adatlapjának helyébe e rendelet 6. számú


melléklete lép.


(3) Az Ámr. 16. számú melléklete kiegészül e rendelet 7. és 8. számú melléklete szerinti 16/A 2.5-16/A 2.6. számú adatlapokkal.


(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ámr. 2. § 18. pontja és 21. számú melléklete.


1. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethezÖnkormányzat / Többcélú neve:                                                  kistérségi társulás címe:                                                    törzsszáma:                                                    adószáma:                                                    pénzügyi körzet:                         KSH kód:                   


Adatszolgáltatás
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2009. évi kereset-kiegészítése
.................. havi illetménnyel együtt fizetendő részletének folyósításáhozKöltségvetési szerv 2009. évi kereset-kiegészítés havi részletének(1)    PIR
törzs-
száma
neve finanszírozás formája kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összege
(Ft)
dolgozónak kifizetendő nettó összege
(Ft)
Járulék-
különbözet(2)
(Ft)
A költségvetési szerv részére utalandó összeg(3)
(Ft)1 2 3 4 5 6 7                                                                                                                                                                                                     Összesen:                                           ....................................................., ......... év .................................... hó ......... nap.                 P. H.                       .............................................          igazgató                                   (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésének a), illetve b) pontja szerinti összeg.(2) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet 5/A. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint számított érték.(3) OEP finanszírozott intézmények esetében a 4. és a 6. oszlop különbsége, ha az nagyobb 0-nál, a központi költségvetési támogatásból finanszírozott intézmények esetében az 5. és a 6. oszlop különbsége, ha az nagyobb 0-nál.


2. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez


3. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez


4. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez


5. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez


6. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez


7. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez


8. számú melléklet a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelethez