Törvénymódosítás az O. gy. honlapjáról /nők kedvezményes nyugdíjazása/

A dokumentumot az Országgyűlés honlapjáról másolom be. Változtatás: Az elfogadás napját a cím alá helyeztem,/ mert eredetileg a szövegben „jelent meg”./

02241-0022 2011. évi . . . . törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról *
/* A törvényt az Országgyűlés a 2011 . március 16-i ülésnapján fogadta el ./
2

1. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17 . §
(2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki :
[A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, hal
„g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)
bekezdésben foglalt feltételekkel a felmentési idő leteltekor rendelkez ő köztisztviselő
kérelmezi .”
2. § A Ktv. 19/A. § helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„19/A. § (1) A 17. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a 19. § (8) bekezdés b) pontj a
alkalmazása szempontjából a köztisztvisel ő nyugdíjasnak minősül, ha
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény (Tny .) szerint i
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati id ővel
rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság) ,
b) az a) pontban említett korhatár betöltése el őtt öregségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vag y
d) előrehozott (csökkentett összeg ű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
e) a Tny. 18 . § (2a) bekezdés szerinti nyugdíjban, vagy
j) szolgálati nyugdíjban, vag y
g) korengedményes nyugdíjban, vag y
h) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá es ő nyugellátásban, vagy
i) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, illetv e
j) a 17. (2) bekezdési vagy (9) bekezdése alapján, vagy
k) a 17. § (2) bekezdés g) pontja alapján felmentését kéri .
(2) A köztisztviselő akkor részesül az (1) bekezdés b)—i) pontokban felsorolt nyugellátásban ,
amikor a nyugellátást kérelmére megállapították .
(3) A köztisztvisel ő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik .
(4) A 17. § (2) bekezdés d) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztvisel ő öregségi
nyugdíjra az (1) bekezdés a)—c) pontokban szabályozott esetben jogosult . ”
3. § (1) A Ktv . 25. §-a a következő (3)—(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, el őadó besorolásához ké t
éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie . Közigazgatási alapvizsgát — ha jogszabály
előírja — nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet .
(4) A közigazgatási alapvizsga letételére el őírt határidőbe nem számít be a 30 napot
meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keres őképtelenség, továbbá a 30 napot meghalad ó
hivatalos kiküldetés időtartama.
(5) Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a (3) bekezdésben el őírt határidőt követő hat
hónapon belül nem teszi le, közszolgálati jogviszonya megsz űnik.
(6) A Kormány rendeletben állapítja meg a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítés eseteit ."
(2) A Ktv. 25. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(8) Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztvisel ő tehet, ak i
közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzet t
legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik . A jegyző, főjegyző és a vezetői megbízással ,
kinevezéssel rendelkező köztisztviselő közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül i s
tehet közigazgatási szakvizsgát .”
(3) A Ktv. 25. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(10) Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály el őírja – nem közszolgálati jogviszonyban
álló is tehet, feltéve, ha közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült .”
(4) A Ktv. 25. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki :
„(12) Az OKV elnöke különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsg a
teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is .”
4. § A Ktv. 29. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki :
„(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett köztisztvisel ő a közigazgatási alapvizsgát
a 25 . § (3) bekezdésében meghatározott idő alatt köteles teljesíteni ; ha e kötelezettségének
nem tesz eleget, közszolgálati jogviszonya megszűnik.”
5. § A Ktv. 49/E. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :
„(7) Arra a köztisztviselőre, akinek a 17 . § (2) bekezdés j) vagy g) pontja alapján sz űnik meg
a jogviszonya, nem alkalmazható az (5) bekezdés .”
6. § A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010 . évi LVIII . törvény (a továbbiakban: Ktjv .)
8 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :
„(3) A kormánytisztviselői jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 18 . § (2a) bekezdésben
foglalt feltételekkel a felmentési id ő leteltekor rendelkez ő kormánytisztviselő kérelmezi .”
7. § A Ktjv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(5) Az (1) bekezdés szerinti vezet ői munkakört betöltő kormánytisztviselőre a Ktv. 23–29 . §-
a nem alkalmazható, ide nem értve a közigazgatási alap- és szakvizsgára vonatkoz ó
rendelkezéseket [25 . § (3)–(6), (8)–(10), (12) bekezdés, 29 . § (2) és (3) bekezdés] . ”
8. § A Ktjv. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :
3
„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a Ktv . 43 . § (4) bekezdését azzal a z
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakigazgatási szerv kormánytisztvisel ője tekintetében az
alapilletmény-eltérítésre a szakigazgatási szerv vezet ője tesz javaslatot . A szakigazgatás i
szerv vezet őjének javaslata alapján az alapilletmény-eltérítésr ől a kormánymegbízott dönt .”
9. § A Ktjv . 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellen őrzési Hivatalnál, a
költségvetési fejezetet irányító szerveknél - a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti
egységei kivételével és ide nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt -, a Magyar
Államkincstárnál - a területi szervezeti egységei kivételével -, a Kormány által rendeletbe n
kijelölt államigazgatási szervnél, a Mez őgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezetnél, a Mez őgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál - a terület i
szervezeti egységei kivételével -, a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél, az Európai
Támogatásokat Auditáló F őigazgatóságnál, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériu m
Igazságügyi Szolgálatánál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá jogszabály által országo s
hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormán y
által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint - a bels ő igazgatási szerve i
kivételével - az Országos Nyugdíjbiztosítási F őigazgatóságnál és az Országo s
Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a z
illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettség ű kormánytisztviselő esetében az
alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségű kormánytisztviselő esetében az
alapilletményének 15%-a .”
10. § A Ktjv . 23 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :
„(6) Arra a kormánytisztvisel őre, akinek a 8 . § (2) vagy (3) bekezdés alapján szűnik meg a
jogviszonya, nem alkalmazható az (5) bekezdés .”
11. A Ktjv. 58. §-a a következ ő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidej űleg az eredeti §
megjelölése (1) bekezdésre változik :
„(2) Az ügykezelő kormánytisztviselői jogviszonyában a Ktv . ügykezelői alapvizsgára,
valamint a Ktv. ügykezelők szabadságára vonatkozó rendelkezéseit megfelel ően alkalmazni
kell .”
12. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004 . évi
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki :
[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott időre szóló foglalkoztatásra irányuló
jogviszony nem szüntethető meg felmentéssel a 3. ' (1) bekezdés c) pontjában szereplő okból.
A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl a
jogviszony megszűnik továbbá]
„c) a programban részt vevő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI .
törvény 18. § (2a) bekezdésben foglalt jogosultsága feltételeinek megszerzésével .”
13. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megye i
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2010. évi CXXVI . törvény 13 . § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
4
„(3) Igazgatói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervez ői, oklevele s
jogász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy f őiskola i
szintű közgazdász szakképesítéssel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával é s
legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik .”
14. § Az országgyűlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990 . évi LV. törvény 12. (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár vagy kormánymegbízott képvisel ő nem lehet az
Országgyűlés elnöke, alelnöke, jegyz ője és országgyűlési bizottság tagja.”
15. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt .)
30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A-30B . §-ban foglalt korlátozással –
felmentéssel akkor szüntetheti meg, h a
a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat
foglalkoztatták;
b) az Országgy űlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezet ője, a központi
költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a
munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a
közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;
c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vag y
munkáját nem végzi megfelelően;
d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illet őleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének
napján nyugdíjasnak min ősül (378. §);
e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos
feltételeivel legkésőbb a felmentési id ő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban
kérelmezi, vagy
a negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [ a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 18 . § (2a) bekezdés]
feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkez ő közalkalmazott nő azt írásban
kérelmezi .”
16. § A Kjt. 378 . § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen ően, e törvény alkalmazásában nyugdíjasna k
minősül az a közalkalmazott, ak i
a) az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik és felmentésére a 30 . (1) bekezdés e)
pontja alapján kerül sor,
b) a negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételéve l
rendelkezik, és felmentésére a 30 . § (1) bekezdésJ) pontja alapján kerül sor .”
17. § A Kjt. 87/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött id őnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött id őt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény hatálya alá tartozó szervné l
munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött id őt,
5
c) a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010 . évi LVIII. törvény hatálya alá tartoz ó
szervnél munkaviszonyban, kormánytisztvisel ői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamin t
f) a hivatásos nevel ő szülői jogviszonyban ,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztvisel ők
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatás i
jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt."
18. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 57 . § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bírót fel kell menteni, l
„ h) ha a bíró
ha) a 70. életév (a továbbiakban : felső korhatár) betöltése el őtt, de az általános
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követ ően vagy a társadalombiztosítási nyugellátásró l
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tny.) 18. § (2a) bekezdésében foglalt
feltételek fennállására hivatkozással maga kéri nyugállományba helyezését vag y
hb) a felső korhatárt elérte, ”
(2) A Bjt. 57. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :
„(5) A Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással akko r
kérhető a felmentés, ha a feltételekkel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkezik a
bíró.
19. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997 . évi LXVIII . törvény
22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
[Az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya felmentéssel akkor szüntethet ő meg, ha]
„a) nyugdíjasnak minősül vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI.
törvény 18 . § (2a) bekezdésében foglalt feltételekkel legkés őbb a felmentési idő utolsó napján
rendelkező igazságügyi alkalmazott ezt kéri, "
20. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésr ől szóló 1994. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 28. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következ ő
rendelkezés lép :
[Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyát a legfőbb ügyész felmentéssel akkor szüntethet i
meg, hal
„d) az ügyész
da) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, vag y
db) a 65. életévét betöltötte, vagy
6
dc) az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és felmentését e jogcímre
hivatkozással maga kéri, vagy
de) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozássa l
felmentését maga kéri ;"
(2) Az Üsztv . 28. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(8) Az öregségi nyugdíjra jogosult vagy a felmentését a Tny . 18. (2a) bekezdésében foglalt
feltételek fennállására hivatkozással kér ő, továbbá a rokkantsági (baleseti rokkantsági )
nyugdíjban részesülő ügyészt, ha e jogcímen felmentését kezdeményezi, a legfőbb ügyész
köteles — az ügyészi tanács véleményének kikérése nélkül — az (1) bekezdés d) pontja alapjá n
felmenteni . E jogcímen az ügyész kezdeményezésére csak egy alkalommal kötelez ő a
felmentés .”
(3) Az Üsztv . 28. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki :
„(9) A Tny. 18 . § (2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással akko r
kérhető a felmentés, ha a feltételekkel legkés őbb a felmentési idő utolsó napján rendelkezik az
ügyész.”
21. § (1) Ez a törvény — a (2)—(4) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követ ő 8 .
napon lép hatályba .
(2) A Ktjv. e törvény 9 . §-ával megállapított 19 . § (1) bekezdése, valamint e törvény 23 . (3)
bekezdése 2011 . április 1-jén lépnek hatályba.
(3) A törvény 23 . § (2) bekezdés c) és d) pontja 2011 . június 1-jén lépnek hatályba .
(4) A törvény 3. (1)—(3) bekezdése, 4 . §-a, 7 . §-a, 22 . § (3) bekezdése, 23 . § (2) bekezdés a) ,
b) és e) pontja, valamint a 24 . §-a 2011 . szeptember 1-jén lépnek hatályba.
22. § (1) A központi államigazgatási szervekr ől, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII. törvény 14 . (1) bekezdésében a „negyven
munkanap” szövegrész helyébe „húsz munkanap” szöveg lép .
(2) A Ktjv. 10. § (1) bekezdésében a „19/A . (1) bekezdésének i) pontja” szövegrész helyéb e
a „19/A. § (1) bekezdésének j) pontja” szöveg lép .
(3) A Ktv. 80 . § (1) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási alap- és szakvizsgára, az
ügykezel ői alapvizsgára” szövegrész helyébe a „közigazgatási alap- és szakvizsgára, a z
ügykezel ői alapvizsgára, valamint az alapvizsgák alóli mentesítésre” szöveg lép .
23. § (1) Hatályát veszti a köztisztvisel ők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII . törvény ,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001 . évi XXXVI. törvény 107. § (4)
bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Ktv .
a) 1 . § (4) bekezdésében a „, közigazgatási versenyvizsgán” szövegrész ,
b) 10/C. §-a,
a
7
c) 25 . § (8) bekezdésében az „és részt vett a jogszabály által meghatározott felkészítő
tanfolyamon” szövegrész ,
d) 33 . § (4) bekezdés utolsó mondatában a „,valamint a vizsga letételéhez szükséges és
jogszabály által meghatározott felkészítő tanfolyam költsége” szövegrész,
e) 80. § (1) bekezdés]) pontja.
(3) Hatályát veszti a Ktjv . 19. § (3) bekezdésében a „,továbbá a Földmérési és Távérzékelés i
Intézetnél” szöveg.
24. § (1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselői jogviszonya 2011 .
szeptember Hét megelőzően és a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség megszűnését
követően keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles tenni 2012 . szeptember 1-jéig, kivéve,
ha ezen időpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján mentesül . Az alapvizsga költségeit a
munkáltató viseli . Ha ezen kötelezettségét ez id ő alatt nem teljesíti, vagy az alól nem
mentesül, közszolgálati jogviszonya megsz űnik. A közigazgatási alapvizsga letételére el őírt
határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a
keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés id őtartama.
(2) Annak a köztisztvisel őnek, kormánytisztviselőnek, aki az (1) bekezdésben említett időszak
alatt közigazgatási szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie .
(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkez ő köztisztviselőnek,
kormánytisztviselőnek közigazgatási alapvizsgát nem kell tennie .
(4) Az a köztisztviselő, kormánytisztvisel ő, aki a kinevezését az (1) bekezdésben
meghatározott időtartam alatt kapta, a kinevezésében a közigazgatási szakvizsga teljesítésér e
megállapított határidő egy évvel meghosszabbodik .
(5) A 2011 . szeptember Hét megel őzően tett közigazgatási alapvizsgát a 2011 . szeptember 1-
jét követően tett közigazgatási alapvizsgának megfelelő vizsgának kell tekinteni .
25. § A Ktv. 43 . § (4) bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően, 2011 . évben a
fővárosi, megyei kormányhivatalok esetében a kormánymegbízott, valamint a Nemzet i
Államigazgatási Központ esetében a Nemzeti Államigazgatási Központ vezetője az
alapilletmény eltérítéséről április 30-ig dönt .
Dr. Schmitt Pál Kövér László
köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

Hozzászólások

Szeretném megkérdezni, ha valaki tudna rá választ nagyon hálás lennék:
2015.01.30-án töltöm be a 40 éves szolgálati időt, melyből 37 év közszolgálati jogviszony (kormánytisztviselő vagyok)Úgy tudtam, hogy a nyugdíjazáskor még nincs meg a 40 év jogviszony a 40 éves jubileumi jutalom kifizetéséhez, ilyen esetben is kifizethető előrehozott jubileumi jutalomként,mert 4 év,vagy annál kevesebb van hátra a tényleges 40 évhez.Ez valóban így van, vagy már ez sem jár?
Köszönettel és üdvözlettel: Nyúl Krisztina