Eskük és fogadalmak

És ön mire esküszik?

2015. augusztus 3.

Ma a legtöbb hivatás szabályait szigorú jogszabályok írják körül, aminek megsértése komoly szankciókat von maga után, mégis sok olyan foglalkozás van, ahol esküt is kell tenni. Az eskü nem jogi fogalom, de az Alkotmánybíróság szerint a rendőrök, katonák, kormánytisztviselők esetében ez az állam iránti lojalitás kinyilvánítása miatt fontos lehet. Ha egy országgyűlési képviselő arra nem esküszik meg, hogy nem fog lopni, egy elsőéves egyetemistáknak miért kellene felesküdnie az alaptörvényre? Egy ELTE-s doktorandusz erre nem volt hajlandó, nem is kapta meg a doktori oklevelét.

Gondolkozott már azon, hogy életében hányszor tett esküt? És mire esküdött? És mennyire tartotta be? És ha nem tartotta be annak milyen következménye volt?

Az ELTE-n idén júniusban egy pszichológiából PhD-fokozatot szerzett hallgató lelkiismereti okokból nem volt hajlandó esküt tenni. Azt mondta, nem tud fölesküdni az alaptörvényre, mert nem ért egyet vele. Bár a doktori fokozat megszerzéséhez minden feltételt teljesített, emiatt nem is kapta meg a diplomáját. A vita haszna talán annyi, hogy az ELTE most felülvizsgálja az eskü szövegét. Az ügy részleteiről ebben a cikkben olvashat>>>

Jó kérdés persze, miért is kellene esküt tennie egy leendő pszichológusnak az alaptörvényre. Arról nem is beszélve, hogy esküdni igazán csak Istenre lehet. Aki nem Istenre esküszik, az legfeljebb fogadalmat tesz.

Nem véletlen, hogy ma a legtöbb ilyen szövegnek két verziója van: a hívőknek ott van az "Isten engem úgy segéljen"-es változat, a többieknek egy mondattal rövidebb a szöveg. Tavaly például a főpolgármester-helyettesek esküjének szövegét Tarlós István mondta elő, és jó hangosan oda is mondta a végére, hogy Isten engem úgy segéljen. Már ott kiderült, ki tart vele és ki nem.

Az ELTE-n történtek azért is érdekesek, mert - és most figyeljenek - az 1999-ben kiadott, reprezentatív Jogi Lexikon azt írja: „az esküt a magyar jog tiltja”, a polgári perjog pedig rögzíti, hogy „eskünek a perben helye nincs", írja Schanda Balázs egyetemi docens Az eskü a magyar perjogban című tanulmányában (.pdf).

Életem kockáztatásával is teljesítem

Egy társadalomtudósnak vagy a jogtudósnak néha épp az a munkája, hogy megkérdőjelezzen dolgokat, jogszabályokat, akár az alkotmány szövegét. A rendőröké vagy a katonáké ezzel szemben az, hogy védjék a fennálló alkotmányos rendet. Az ő esetükben tehát nem lehet belekötni abba, hogy a mindenkori alkotmányra esküsznek fel.

Bár az ő munkájukat is kemény jogszabályok határolják körül, az esküvel ilyenkor az államhoz való hűséget, lojalitást is ki kell fejezniük. Ezt egy 2009-ben született Alkotmánybírósági határozat is kimondta: a „közfeladat ellátására irányuló tisztségek betöltése előtti ünnepélyes nyilatkozatok az államhoz való hűség és az alkotmányos rend tiszteletben tartásának követelményét juttatják érvényre”. Természetesen ahogy mindenkinek, a rendőröknek vagy a katonáknak is be kell tartania minden állampolgári kötelezettséget, az Alkotmánybíróság szerint azonban tőlük ennél többet várnak: „a lojalitás nem jogi kötelezettség, hanem a jog által nem szabályozható erkölcsi viszony […] A közhivatal ellátásával járó kötelezettségek, feladatok teljesítéséhez az állampolgár személyes, belső többlet-elkötelezettségére is szükség van” - írja Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza.

Ez egészen odáig terjed, hogy akár az életüket is kockára kell tenni a feladatuk teljesítése érdekében. Törvényben egy ilyen kitétel elég durva lenne, egy eskübe vagy fogadalomba viszont pont belefér:

A rendvédelmi dolgozók esküje

Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom; hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom.

A vágást szakemberre bízom

Az egyik legismertebb eskü az orvosoké. A diplomája átvételekor midenki leteszi az orvosi esküt, ami inkább szimbolikus aktus. Az orvosok ugyanis nemcsak azért nem teregetik ki orvosi titkainkat, nem csak azért nem ölnek embert, mert erre megesküdtek, hanem mert a munkájukat kemény és bonyolult törvények és rendeletek is szabályozzák.

A most elmondott orvosi eskünek már alig van köze a 2500 évvel ezelőtt született Hippokratész gondolataihoz. Ha az eredeti hippokratészi szöveget mondanák, igazán vicces lenne, hogy a tudomány iránt elkötelezett medikusok Apollónra, Aszklépioszra, Hügieiára, Panakeiára, valamint az összes istenekre és istennőkre esküdnének. Ebben az esetben a fiatal orvosoknak gondoskodniuk kellene nyugdíjas tanáraikról és az idős főorvosokról is, és itt most nem a hálapénz leosztásáról beszélünk. Szerepel az eredeti szövegben az is, hogy az orvos nem alkalmazhat vágást, ezt a feladatot inkább a szakemberekre bízza, miután abban az időben az orvos és a sebész két külön foglalkozás volt. Az eredeti hippokratészi eskü alapján az orvosok ma nem végezhetnének orvosi okból terhességmegszakítást, és a végső esetben a menthetetlen betegek halálba segítéséhez sem járulhatnának hozzá.

Ma a négy magyar orvosi egyetem háromféle szöveget mondanak el a fiatal orvosok (a Semmelweis Egyetemen és Debrecenben ugyanaz a fogadalom). Néhány dolog mindegyikben benne van:

  • az orvosnak hivatáshoz méltó magatartást kell tanúsítania
  • be kell tartani az orvosi titoktartást
  • az ismereteit állandóan gyarapítania kell
  • nem tehet különbséget beteg és beteg között
  • a jó orvos öregbíti az egyetem hírnevét

Pécsen ezen kívül azt is megfogadják az orvosjelöltek, hogy életveszély esetén azonnali segítséget nyújtanak. Pécsen kívül Szegeden azt is fontosnak tartják belefoglalni az eskübe, hogy a fiatal orvosok tanítóiknak megadják a kellő tiszteletet. Szegeden még azt is meg kell fogadni, hogy a beteggel vagy a hozzátartozóval időben és kíméletesen közlik a betegség természetét, és orvosi bizonyítványt csak igaz meggyőződésből adnak ki.

Lám, lám, az ember 2500 évvel ezelőtt sem volt nagyon más, mert már az eredeti hippokratészi esküben is szerepelt, hogy az orvos nem követ el szexuális visszaélést sem férfi, sem női betege ellen. Ez ma a legtöbb hippokratészi esküben abban a finomított verzióban jelenik meg, hogy az orvos nem él vissza a beteg kiszolgáltatott helyzetével.

A Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem orvosi esküje

Én, (…) esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését.

Hasszán, hasszán, te mindenem

Bár az ide érkező menekülteket nem szeretjük, kerítéssel zárjuk ki őket vagy gyorsan visszatoloncoljuk őket, aki itt marad és magyar állampolgárságot szeretne, annak a következő fogadalmat kell tennie. Nem tudunk belekötni, talán csak azt sajnáljuk, hogy ezt nem tette le az a tízmillió magyar, aki itt született.

Az állampolgársági eskü szövege

Én, ...................... esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom.

Politikusok és kormánytisztviselők

Belegondoltak már abba, hogy az elmúlt 25 évben összesen 6x386+200, azaz legkevesebb 2516 magyar országgyűlési képviselő fogadta meg a következőket?

„Én .................................., a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem. (A képviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Mit gondolnak, mennyi foganatja volt ennek?

Jogszabály írja elő azt is, hogy a kormánytisztviselőknek is esküt kell tenniük. Ezt nem spilázták túl, az eskü szövege mindössze ennyi:

Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”)

Ugye önök is érzik, hogy a politikusok és kormánytisztviselők esküje igencsak hiányos. A kormánytisztviselők például miért nem ejtenek egy szót sem arról, hogy értünk, állampolgárokért dolgoznak a jó és szolgáltató állam jegyében. Vagy a politikusok esküjébe miért nem fért bele legalább egy fél mondat erejéig, hogy nagyon vigyáznak, nehogy véletlenül valaki pénzzel teli nokiás dobozokat próbáljon meg rájuk tukmálni. Javasolnánk átvételre az egyetemeken nemzetközi Master of Business (MBA) fokozatot szerzők angol nyelvű fogadalmának egy pontját, számukra ez úgy látszik, fontos:

Tartózkodni fogok a korrupciótól, a tisztességtelen versenytől és a társadalomra káros üzleti gyakorlattól.

Fogadom, hogy az előadásokon aktívan hallgatok

Ha már itt tartunk, és ha most az ELTE elvileg megvizsgálja, mi lenne a jó doktori eskü szövege, nézzük, mire esküdnek az egyetemisták. Mert egy csomó helyen bizony nekik is esküdniük kell, sokszor már az egyetem legelején. Az ELTE Bolyai Kollégiumában például így:

Én, Gólya Töhötöm, amikor csak töhötöm, az előadásokon aktívan hallgatok. Fogadom, hogy a konyhai etikettet betartom, de aki nem, annak én tartok be. Törekszem, hogy a vegyes szobák számát növeljem. Ígérem, hogy miképpen főmet, úgy a kertet is művelni fogom, és úgy élek, hogy méltó legyek a Bödönke tagságára. Ha ezen eskümet megszegem, BÖK-ődjek meg.

Elnézést, nem igazán erre gondoltunk. A gólyatábori botrányok után nagyon nem mindegy, mire is esküszik fel egy egyetemista. Miskolcon például arra, hogy "sohasem tűröm el az igazságtalanságot és az erőszakot. Társaim egyéniségének szabadságát tiszteletben tartom, s azt minden körülmények között megvédem. Fogadom, hogy célom eléréséért másokon át nem gázolok".

Abban sem egységes a gyakorlat, hogy szükséges-e egy egyetemistának felesküdnie az alaptörvényre. A Műegyetemen például az elsőévesek esküjében csak az egyetem szabályainak betartására esketik meg az elsőéveseket, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai karán viszont fontos az alkotmány.

A világhírű Harvard Egyetemen nemrég nem az alkotmány betartásán lamentáltak, hanem egy egészen hétköznapi dolgon: hogy ne csaljanak a diákok. 2012-ben ugyanis hatalmas botrány tört ki, miután a versenyistálló 125 diákjáról derült ki, hogy a szakdolgozatukban plagizáltak, a záróvizsgákon pedig puskáztak. Az új kódex szerint ezért most arra kell fogadalmat tenni, hogy mindenki becsülettel folytatja a tanulmányait.

Esküszöm, hogy vigyázok a halakra és a vadakra

A rendőrökön, katonákon, kormánytisztviselőkön kívül több más szakmánál is törvény írja elő az esküt.

Ezt az ügyvédek, bírák, ügyészek, az igazságügyi szakértők, a választási szerveknél dolgozók, sőt még a könyvvizsgálók esetében is értjük, de nem fogja elhinni, ki mindenkinek kell még rajtuk kívül esküt tennie:

  • a hivatásos vadászoknak meg kell esküdniük, hogy lelkiismeretesen vigyáznak a gondjaikra bízott vadállományra, vadászterületre és a vadászati berendezésekre. Mindenkivel szemben fellépnek, akik a vadgazdálkodás, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és általában a tulajdon érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsítanak.
  • a hites bányamérők arra esküsznek, hogy hites bányamérői tevékenységüket az alaptörvény és a hatályos jogszabályok alapján végzik, és az államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot megőrzik.
  • a mezőőrök arra esküsznek, hogy őrzik a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket. Mindenkivel szemben fellépnek, aki a tulajdonosok érdekeit sérti.

És hol vannak a gátőrök, kérdezhetnénk. Ha nekik nem is kell esküt tenniük, a halászati őröknek bizony kell:

„Én, .............................., esküszöm, hogy a rám bízott halgazdálkodási vízterület (halastó) halállományára és élőhelyére, valamint a halgazdálkodási, halászati és horgászati létesítményekre, berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakmai szabályoknak és a kapott megbízásnak, utasításnak megfelelően teljesítem. A halászati, horgászati előírásokat sértő cselekmények és károkozások megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszem. A hatályos jogszabályoknak megfelelően mindazokkal a személyekkel szemben eljárok, akik a halgazdálkodási vízterületen (a halastavon) vagy annak partján jogosultság hiányában halásznak, horgásznak, továbbá a halállományt és a halgazdálkodási vízterületek élőhelyeit és környezetét sértik vagy veszélyeztetik.”

Index
Joób Sándor

Hozzászólások

Minden eskü/fogadalom-szövegből kimaradnak az állitólag államalkotó és állitólag egyenrangú nemzetiségei Magyarországnak. Egy nemzetiségi magyar allampolgar eskuszik a magyar nemzetre,amibe Ő nem tartozik bele, de nem esküdhet a saját nemzetiségi kisebbségének javára.
Vajon Tőkés Laszló is esküt tett a román nemzetre (és a magyarra meg nem), amikor valamilyen hivatalos funkciót vállalt Romániában? És mit tesz a szekely kettős állampolgár, ha a bukaresti egyetemen diplomázik? Mikor magyar állampolgársághoz tette le az esküt valamely magyarországi városba átutazva, akkor Magyarországnak tett esküt, amikor Bukarestben kap diplomát, akkor Romániának? Melyikhez lesz hű, és melyik hazáját fogja elárulni egy konfliktushelyzetben? stb....