felső vezetői kinevezés felétele

Azt szeretném megtudni, hogy iskolaigazgatói állásra pályázhat e valaki a nélkül, hogy közoktatás vezetői végzettsége lenne. Ebben az esetben az adott pályázó az intézmény igzagatója több vezetői ciklus óta. És most kezdte el a közoktatás vezetői képzést.
A másik kérdésem: Igaz-e az az állítás, hogy 70 éves kor betöltése után már nem lehet valaki közalkalmazott? Ha igaz, akkor melyik jogszabály rendelkezik erről?
Előre is köszönöm a válaszokat.

Szép estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni,hogy sima Óvonői végzettséggel lehet valaki Óvodavezető(Közoktatásvezetőivel jelenleg nem rendelkezik)? Esetleg a pályázatát el kell utasítani,mert van két fő aki mindenféle kiirásnak megfelel (és mind kétfőnek meg van a közoktatásvezetői).Válaszukat előre is köszönöm.

Az igazgatói pályáztatás során az iskolában két szavazást kell tartani. Több pályázó esetén merült fel a kérdés. Jól jár-e el a bizottság, ha a nevelőtestületi szavazáskor egy lapon mindkét nevet feltünteti és támogatom-elutasítom lehetőséget kínál mindkét vagy több jelölt esetén, s érvényesnek tekintik ha akár mindegyik jelöltnél a támogatást x-elik és nem csak egyikre adják voksukat. Jól jár-e el a bizottság, ha az ezt követő összalkalmazotti értekezleten egy szavazólapon feltüntetik az összes jelöltnevét, de nem ad a nevekhez két lehetőséget, hanem akkor már egyetlen jelölt megjelölésével nyilváníthatják ki támogatásukat ezen egy jelölt mellett. Ekkor már több név támogatása esetén érvénytelen a szavazólap. Kérem szíves válaszát, melyet előre is köszönök! Üdvözlettel!

Egy évre szóló vezetői pályázatot írt ki a fenntartó. Főigazgató az intézmény élén, is megbízott, ennek ellenére, kiírták a pályázatot a tagintézmény igazgatói státuszra. Kérdéseim:
61 éves vagyok, a 2. tanévben voltam mb. tagintézmény igazgatói munkakörben, kérhetem-e a munkáltatómat, hogy a nyugdíjazásomig tartson a jelenlegi munkakörömben? Ha igen, melyik tv-re hivatkozva tehetem ezt? Köszönöm a várt választ!

Kérdésem a következő: szakképző iskolában mik a gyakorlati oktatásvezető pozícióba történő kinevezés feltételei. Kinevezhet-e igazgató ilyen pozícióra személyt pályáztatás és nevelőtestületi véleményezés nélkül.
Köszönöm a válaszokat előre is.

Kérdésem a következő: szakképző iskolában mik a gyakorlati oktatásvezető pozícióba történő kinevezés feltételei. Kinevezhet-e igazgató ilyen pozícióra személyt pályáztatás és nevelőtestületi véleményezés nélkül.
Köszönöm a válaszokat előre is.

Üdv!Szociálpedagógus és okleveles emberi erőforrás tanácsadói végzettséggel, 10 éves tapasztalattal pályázhatok e iskolaigazgatói állásra?
Köszönöm a segítséget..

Kedves Muszka Lujza! :-) Jó név:-)

Nem tudom sikerült-e már állást találni de ajánlok egyet. Jelenleg az intézményben megbízott vezető van, de minden pályázatot elbírálnak. November 04 a határidő és a pályázati anyaghoz szakmai önéletrajzon kívül gyermekjóléti és családsegítői tapasztalatra lenne szükség. 21 fős a csapat, tárgyi feltételek alig vannak, tehát olyan vezető kellene, aki pályázatokban is tud gondolkodni és tapasztalata is van. A szociálpedagógia nagyon jó lenne. Kérem írja meg ÖN a nyerő pályázatát!
Tájékoztatás intézményvezetői állásról.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=wdvc7rhnd8

vagy dorogi honlapon

http://www.dorog.hu/index.php?oldal=4

Kedves Kérdező!
Az oktatási tv. 128.§-ából másolok ide egy bekezdést:
"(22) A másodszor és további alkalommal történő vezetői megbízáshoz a 2015/2016. tanítási évtől kezdődően kell megkövetelni az intézményvezetői szakképzettség meglétét."
Ennek megfelelően bátran pályázhat a régi intézményvezető!
Sok sikert kívánok: Judit

"Ennek megfelelően bátran pályázhat a régi intézményvezető!",
...amennyiben rendelkezik valamilyen pedagógus-szakvizsgával.

Pont ez a kérdésem: nincs pedagógus szakvizsgája és közoktatás vezetői végzettsége az ismételeten pályázó intézményvezetőnek, csak pedagógus végzettsége és 20 év vezetői gyakorlata. Akkor is elfogadható a pályázata, ha most kezdte el a közoktatás vezetői képzést?

A közalkalmazotti törvény nem ír korhatárt elő! Ergo ha nyugdíj után megtartanak, bármeddig tarthat a közalkalmazotti kinevezés.... A 70 éves kor csak a koöztisztviselői törvény írja elő.

Üdv!

Itt vannak az ide vonatkozó alapvető szabályok, ezeknek mindenképpen meg kell, hogy feleljen (Közoktatási törvény /1993. évi LXXIX. tv./):

18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A hetvenedik életévvel kapcsolatban például a Felsőoktatási törvényben lehet találkozni (2005. évi CXXXIX. törvény), ahol valóban van egy ilyen korlát.

Nekem az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi szabályok szerint új megbízást 2010 január 01-ét követően az kaphat, akinek van pedagógus szakvizsgája. Jelenleg nekem ez nincs, azonban csak egyedüli pályázó vagyok a vezetői állásra. Ez esetben milyen szempontok alapján bízhatnak meg az intézmény vezetésével?
Lehet-e valami kiskaput találni erre az esetre?
Sürgősen kellene válasz!

Szerintem a jogszabály egyértelmű. Ha a pályázati feltételeknek a pályázó nem felel meg, akkor sikertelen a pályázat, a fenntartó megbízza a korábbi vezetőt, vagy az ig. helyettest a következő választásig. A pályázatot újra ki kell írni!

Üdvözletem!
Felnőttképzési és művelődési menedzser szakon végeztem. Előtte tanítói diplomát is szereztem. Igazgatói állásra pályázhatok-e ezekkel a végzettségekkel? Közel húsz éve vagyok pedagógus. Válaszát előre is köszönöm.

Pon telőtted írták, de beidézem mégegyszer, hátha úgy könnyebb elolvasni, mi az intézményvezető )igazgató) megbízási feltételei nevelési-oktatási intézményben, ha arról kérdezel (a pedagógusdiplomából tippelem, hogy ez lehet a kérdés)

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven - nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven és magyarul - tanul, vezetői megbízást az kaphat, aki - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - rendelkezik az e törvény 17. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik.

(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.

(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá emellett pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgát igazoló oklevéllel rendelkezik.

(5) Szakmai gyakorlatként óvodában óvodapedagógus munkakörben, más nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben, valamint felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe venni. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszonynak, illetve munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számítható be a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti kötelező óraszám huszonöt százalékát.

(6) Az intézményvezetői megbízásnál szakmai gyakorlatként elfogadható

a) a tanügy-irányítási munkakörben,

b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását nyújtó munkakörben,

c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben,

d) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészetoktatási intézményben a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán

eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év - az (5) bekezdésben meghatározott - szakmai gyakorlattal.

(7) Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői megbízáshoz erre van szükség.

(8) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!