Besorolás

Ha valaki tudna segíteni abban, hogy az édesanyám végzettsége és évei alapján jelenleg B10 kategóriába van besorolva, de ha neki van egy szakmunkás bizonyítvány szerinti végzettsége (bolti eladó) és egy dajkaképzője akkor ez a "B" besorolási osztályba tartozik vagy ez már "C" besorolási osztálynak felel meg? Azért kérdezném mindezt mert nemrég vizsgáztam munkajogból és ott elhangzott egy munkaügyi bírónőtől, hogy a "C" kategóriába a klasszikus szakmunkásképzőt végzettek tartoznak és amennyiben ez így van akkor az édesanyám 17 éve rosszul van besorolva.... Köszönöm a segítséget!!!

Tisztelt Tiger!

Nagyon szépen köszönöm az információkat, megpróbálom a munkáltatómat meggyőzni arról, hogy szüntesse meg a munkavállalók számára hátrányos intézkedését, hogy elkerülhessük a pereskedést. A további fejleményekkel jelentkezni fogok, hogy mások is okulhassanak belőle. Ha a jogaimért történő törvényes fellépésem miatt hátrányos helyzetbe hoznak, vagy megpróbálnak elküldeni, harcolni fogok mint az oroszlán!.

Üdvözlettel: wildbear

Beidézem, de a hivatkozott jogszabályok azóta megváltozhattak. Ennél többet én sem tudok segíteni. 2007 óta elég sok idő telt el, az álláslehetőségek is lecsökkentek. Meggondolandó...
"1. A ... Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság a Pedagógusok
Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 10; ügyintéző:
dr. Selmeci Istvánné jogtanácsos) által képviselt ... (cím) I. r., ...
(cím) II. r., ... (cím) III. r., ... (cím) IV. r., ... (cím) V. r., felpere-
seknek – a ... ügyvéd (cím) által képviselt ... Szakképző Iskola és
Kollégium (cím) alperes ellen kinevezés módosítása tárgyában
indított perében a .... Munkaügyi Bíróság ... számú ítélete ellen az
alperes által ... sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán az
alulírott helyen és napon, nyilvános tárgyaláson meghozta és
kihirdette az alábbi ítéletet: az elsőfokú ítéletet helybenhagyja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a
felpereseknek személyenként 3 000 (háromezer) Ft másodfokú
perköltséget.
Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
A megyei bíróság az elsőfokú ítéletet lényegében annak helyes
indokai alapján hagyta helyben [Pp. 254. § (3) bekezdés], azokra
maga is hivatkozik.
A fellebbezésben kifejtettekre figyelemmel az alábbiakat emeli
ki:
A közalkalmazott járandósága az illetményrendszer sajátosságai-
ból következően több bérelemből, illetményrészből (garantált illet-
mény, illetménykiegészítés, illetménynövekedés, pótlékok stb.) tevő-
dik össze. Ezeknek, mivel a kinevezés (munkaszerződés) integráns
részei, a kötelmi jog általános szabályaiból fakadó közös sajátossága,
hogy a közalkalmazott mindegyikre alanyi jogosultságot szerez,
éspedig a jogcímre és a pénzügyi forrásra tekintet nélkül.
Ez közelebbről azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a kinevezésben
(átsorolási okiratokban, mint kétoldalú megállapodásokban) feltün-
tetett egyes bérelemekhez fűzött törvényi és/vagy szerződési feltéte-
lek fennállnak, az illetményt – a fegyelmi büntetés esetét kivéve –
változatlan összetételben és összegben kell folyósítani.
Az egyes elemeket pusztán fiskális megfontolással egymás rová-
sára egyoldalúan növelni, illetve csökkenteni, egymással kompenzálni
– miként a perbeli esetben történt – nem lehet. Ez akkor is törvénysértő,
ha az illetménynek a kinevezési (átsorolási) okmányban szereplő előző
végösszege nem csökken, vagy valamelyest – miként a perbeli esetben
– még növekszik is, mert a nem kellő mértékű növekedés is csökkenés-
nek, illetményben való jogtalan visszavetésnek számít.
A megyei bíróság az alperes által felhívott, ezzel ellentétes legfel-
sőbb bírósági eseti döntést sem tekinti irányadónak, mert az indoko-
latlan, dogmatikailag védhetetlen különbséget tesz az egyes bérele-
mek jogi természete között, mintha azok valamelyike nem alanyi
jogon járna a közalkalmazottnak, csak azért, mert annak juttatása
eredetileg nem volt kötelező. E gyakorlat követése teljes jogbizony-
talansághoz, és nemkívánatos munkáltatói önkényhez vezethetne.
Ha a munkáltató által diszkrecionális jogkörben adományozott
bérkiegészítést polgári jogi analógiával ajándéknak lehetne tekinteni,
ami kézenfekvőnek látszik, azt sem lehetne tetszés szerint (esetleg
egy limit határig) visszakövetelni, hanem csak a törvényben meghatá-
rozott feltételek teljesülése esetén (Ptk. 582. §).
Ráadásul a perbeli „ajándéknak” még visszakövetelésre esetleg
alapot adó, utóbb meghiúsult feltétele sem volt. A felperesek részéről
az alperes rovására semmiféle jogsértés nem történt, ami miatt ér-
demtelenné váltak volna, és az is kizárható, hogy az „ajándék” meg-
hagyása az alperes létfenntartását veszélyeztette volna. (Elvétele a
felperesekét esetleg igen.)
Megjegyzendő még, hogy az újabb jogfejlődés is a megyei bíróság által helyesnek tartott értelmezés irányába mutat. A munkáltatói
illetménykiegészítés most már kifejezetten a közalkalmazott minősí-
téséhez van kötve, amiből következik egyfelől, hogy a diszkrecionális
munkáltatói döntésnek bizonyos korlátot szabtak, másfelől viszont az
is, hogy mindaddig, amíg a közalkalmazott a minőségi feltételeknek
megfelel, a kérdéses bérelem neki most már a tételes jog szerint is
alanyi jogon jár.
Ha pedig a jogalkotó a kérdéses illetménykiegészítés lehetőségét,
illetve annak megvonását a minőségi követelményeken felül még a
mindenkori költségvetési helyzet alakulásától, mint kényszerítő kö-
rülménytől is függővé kívánta volna tenni, és annak folyósítását egy-
egy évre akarta volna korlátozni, akkor nyilván megalkotta volna
ennek jogi kereteit is, miként azt köztisztviselők esetében tette [Ktv.
43. § (4) bek.].
A másodfokon is pervesztes alperes a Pp. 78. § és 239. § alapján
köteles megtéríteni a felperesek jogi képviseleti költségét, a szemé-
lyes mentessége miatt viszont fellebbezési illetéket nem kell fizetnie
(Pp. 84. §, Itv. 5. §).
....., 2009. május .. "

Kedves Tiger! Választ szeretnéka következőre.
A fenntartó meg akarja tőlünk vonni (13 fő) a munkáltatói döntésen alapuló,
illetményrészt. Szeretném tudni, hogy milyen jogszabály érvényes arra, hogy ezt ne tudja megtenni. Vároma gyors választ SOS
Köszönöm: Bella

Sajnos a munkáltatónak jogában áll a saját döntésen alapuló illetményt visszavonni, és ez ellen a dolgozó nem tehet semmit, nincs jogszabály!

"Sajnos a munkáltatónak jogában áll a saját döntésen alapuló illetményt visszavonni, és ez ellen a dolgozó nem tehet semmit, nincs jogszabály!"

Ne haragudj, de ez így nem teljesen igaz!
Javaslom mindenkinek:

http://www.kkdsz.hu/index.php?workspace=reszletes&id=48

Közalkalmazottként dolgozom pénzügyi területen, legmagasabb végzettségem igazgatásszervezői diploma / Államigazgatási Főiskola/. Anyagilag nyilván mélyen érint , hogy az ígéretekkel ellentétben 1 év elteltével sem kaptam meg a diplomás besorolásomat. Ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeim tudomásom szerint eléggé szűkösek, de ha van valakinek ötlete mit tehetnék most, vagy akár a munkaviszonyom megszűnése után, legyen szíves ossza meg velem!

Ezért szokták azt alkalmazni, hogy pl. a keresetkiegészítést (kiemelt munkáért járó) akár 3 havonta megvonják, másként osztják el, de minden esetben új szerződést készítenek és iratnak alá. Mással "játszani" nem tudnak, ezért csodálkoztam előző véleményeden...

A kiemelt munkáért járó (közoktatás) meghatározott időtartamra szól, max. 1 tanítási évre, de lehet eseti is. Itt nem lehet szó megvonásról, hiszen határozott időre adják. Természetes, hogy új szerződést kell írni,ha megváltozik az illetmény.

A munkáltatói döntésen alapuló nem ugyanaz a juttatás, mint az előző, még akkor sem, ha az előzőnél is a munkáltató dönt, legalábbis a végső döntés az övé. Becsapós a neve miatt, de ha határozatlan időre adták, akkor nem lehet egyoldalúan megszüntetni. Más kérdés, hogy ki mer miatta szólni, pereskedni. Határozott időre is szólhat.

Köszönöm Tigernek és Bagolynak is az üggyel való törődést.
Biztos-e Tigger abban, hogy jók az információi arról, hogy munkáltatói döntésű illetményt nem vonhatnak vissza indok nélkül? Hogyan hivatkozhatok a konkrétan említett esetre? - van-e jogszabály? Ha egyik ügyben ezt a döntést hozta a bíróság, vajon a másikban is így döntene? Nem valószínű, hogy bárki bíróságra menne nálunk, de elvi lehetőségre gondolok.
India

Üdv. India!
Remélem tisztábban látsz.
Csak beletörődni lehet sajnos a ténybe, hogy ha az önkormányzat a továbbiakban nem biztosít forrást a munkáltatói döntésű illetményt érintve, akkor az igazgatónak „munkáltatói döntéssel” ezt sajnos vissza kell vonnia. Ezt a juttatást ugyanis nem kötelező adni.
Az így bekövetkezett illetménycsökkenés nem érinti/érintheti a garantált illetményt.

Bagoly!
Hova tűnt az a hozzászólásod, amelyben azt írtad, hogy csodálkozol, a korábbi hozzászólásomon?

Volt egy "bocs', elértettelek" hsz-em, no, az tényleg eltűnt.
+ Szerinted egy intelligens ember mondja tovább, ha felfedezi saját tévedésének cáfolatát?
Szóval csak lassan. :-)

Nem értem mi ez az ellenséges hangnem?
Ha már felvetetted az intelligencia kérdését, nekem az a véleményem,...
-felelősségteljes ember vállalja, amit leír,
-ha rájön, hogy tévedett, vállalja fel azt is, mert előző hozzászólásával esetleg félrevezethetett másokat, azonnal korrigálni kell
-igaz, hogy a fórum technikája lehetőséget ad az utólagos javításra,szerkesztésre, de ezt ne napok múlva tegyük meg, (amikorra már több ezren elolvassák) az előző vélemény átírásával, mert ezzel nagyon megzavarjuk azokat, akik végig figyelemmel kísérik a hozzászólásokat

Ezzel részemről a téma lezárva.

Tiger, Ne már!
Értő olvasást!
Akkor leírom + lezárom: Elértettelek = félreértettelek(én téged),ezután megírtam 2 szóban, de nem jelet meg valamiért (előfordul a gépemmel), hogy bocs' (jelentése, hogy neked van igazad), és én mint intelligens ember ott lezártam magamban, mert te jót írtál. Felülírtad helyesen a rossz reakcióm.
Ezek után megszólítottál számomra nem szimpatikus stílusban, de elnéztem, mert elismerem tudásod...
Tehát (ne felelj rá), miről beszélsz?
Szép napot!

Az információ hiteles, mivel regisztráció útján jutottam hozzá, itt megosztani nem lehet. Én csak egy pedagógus vagyok, aki régóta követi a közalkalmazottakkal kapcsolatos tv-eket. Azt viszont jogász tudná megmondani, hogy mennyire lehet előző döntésekre hivatkozni. Bár ennél a jogesetnél szerintem nincs is rá szükség, annyira nyilvánvaló, egy szerződést egyoldalúan megváltoztatni nem lehet. Figyeld az e-mailedet!

A kiemelt munkáért járó (közoktatás) meghatározott időtartamra szól, max. 1 tanítási évre, de lehet eseti is. Itt nem lehet szó megvonásról, hiszen határozott időre adják. Természetes, hogy új szerződést kell írni,ha megváltozik az illetmény.

A munkáltatói döntésen alapuló nem ugyanaz a juttatás, mint az előző, még akkor sem, ha az előzőnél is a munkáltató dönt, legalábbis a végső döntés az övé. Becsapós a neve miatt, de ha határozatlan időre adták, akkor nem lehet egyoldalúan megszüntetni. Más kérdés, hogy ki mer miatta szólni, pereskedni. Határozott időre is szólhat.

Amit tapasztaltál az előfordulhat abból, hogy a bruttó összeg nettóban ennyit "tesz ki" a levonások után. Aztán lehet egy szerencsétlen egybeesés, egy esetleges sávátlépés esetén is...egyszóval több okból is előfordulhat.
Megnyugtató választ jogász (azonnal) tud adni, amint ránéz adott esethez rendelt kimutatásokra, papírokra.
Nem biztos, hogy törvénysértés történt a kolléga esetén. Ha úgy érzi járjon utána.
A munkáltatói döntést, (melyről először írtál) amennyiben sérelmezitek, ne hagyjátok annyiban!
Még egy adalék: a munkáltató azért sem hivatkozhat semmire a kötelező emelés csökkentésére vonatkozóan, mert azt neki kötelezően meg kell igényelnie és annyival emelik a központból utalt összeget. Magyarul, egyszerűen, a közalkalmazotti illetményeket nem az intézményvezető "fizeti".

A Kjt. 64-66. §-ai rendelkeznek a fizetési fokozatok
megállapításának feltételeiről, a garantált illetményről.
Tökéletesen elég, ha erre hivatkoztok, mert a "garantált" jelentése = kötelezően adott minimum (ami alá nem lehet menni). Erre csak plusz juttatások jöhetnek (pl. keresetkiegészítések, pótlékok), elvenni belőle nem lehet.

Érthetetlen amit tesznek/tenni akarnak veletek! Igenis forduljatok a szakszervezethez, a munkahelyen működő KT (Közalkalmazotti Tanács) valamely tagjához - legalább megdolgoznak a juttatásaikért. Ez (is) a dolguk. Ha szakszervezeti tagok vagytok, a szakszervezettel kapcsolatban lévő ügyvéd is segítségetekre lesz térítésmentesen, anonim módon.
Sok sikert!

Az a kérdésem, hogy a munkáltató dönthet-e úgy, hogy az újabb fokozatba lépéskor alacsonyabb összeggel emeli a bért, mint amit a táblázat rögzít, hivatkozva a nehéz gazdasági helyzetre? A munkahelyemen előfordult. Köszönök minden segítséget.

Az újabb fizetési fokozatba léptetésnél a táblázatban szereplő szorzó a döntő. Ebben az esetben nincs mérlegelési joga, a munkáltatónak. A fizetésed nem lehet kevesebb, hiszen ahogy a szolgálati éveid szaporodnak,úgy szerzel jogosultságot a magasabb fizetési fokozathoz. Nézz utána a Ktv. 2- es számú melléklete tartalmazza. Illetmény alap szorozva az eltöltött szolgálati évek után megillető szorzó számmal = havi bruttó forint.

Lényeges, hogy magasabb összegű "garantált minimum illetmény" jár az újabb (magasabb) fokozatban.
Munkáltatód nem hivatkozhat semmire, kötelezően kell emelni.
Hivatkozása esetén, ejtsd ki a varázsszavakat: Munkaügyi Bíróság ill. ügyvéd) Elég szokott lenni általában.
Semmiképp ne hátrálj meg!

Nem teheti meg, a tábla a garantált illetményt tartalmazza, ennél csak több lehet az illetmény, de kevesebb nem.

Help!
1986-1990 között voltam közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatva. Azóta a vállalkozói szférában dolgozom. Most szeretnék visszamenni a közszférába. Valóban csak a 2. besorolás szerint kaphatok fizetést (három diplomával 44 évesen 23 év munkaviszonnyal)? Hogyan kell értelmezni a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 87/A.§ (3)bek. a)pontot? Minden eddigi munkaviszonyra?
Üdv.

Ha a vállalkozói szférában mint egyéni vállakozó és nem alkalmazottként vettél részt akkor az 1990-2009. közötti időszakod nem számítható be szolgálati időnek.
Csak az 1990. elötti munkában töltött időszak számít a besorolásnál. A vállalkozói és a munkanélküli ellátás időszaka a közalkalmazotti besorolásnál nem vehető figyelembe.

"Azóta a vállalkozói szférában dolgozom." Ha munkaviszonyban, csak akkor vehető figyelembe ijudit által leírt feltételek esetén, ha Te voltál a vállalkozó, akkor nem lehet figyelembe venni és valóban a 4 év miatt a 2. fizetési fokozat a helyes.

A közalkalmazotti jogviszony kezdetét három szempont szerint kell meghatározni:
1. Végkielégítés szempontjából /nagyon szigorúan vett jogviszony/
2. Jubileumi jutalom szempontjából /valamennyi közszférában töltött időt figyelni kell; nincs jelentősége, ha nem ugyanazon a munkahelyen töltöttük el./
3. Fizetési fokozat szempontjából /az 1992 előtti valamennyi munkaviszony beszámít, ezen felül a többi -bárhol eltöltött - munkaviszony, amennyiben és amikortól a közalkalmazott rendelkezett a jelenlegi besorolásához szükséges végzettséggel, képesítéssel/
Tehát az említett paragrafust jól értelmezted. Számításom szerint a 8. fizetési fokozatba kell besorolni téged.
/a pontok felsorolásakor az áthelyezéses szabályokat nem említettem. Gondolom, a te esetedben ilyenről nincs,- és nem is nagy a valószínűsége, hogy egyáltalán lehet szó/

Kedves Fórumozók!

Tudna valaki segíteni, hogy hogyan értelmezhető a szakmai szorzó? 1995. decemberétől 2002. februárig közalkalmazottként dolgoztam, majd egy kft.-nél álltam munkaviszonyban 2007-ig. Jelenleg még gyes-en vagyok, de úgy néz ki, hogy ismét közalkalmazottként sikerül elhelyezkednem. Az érettségi után elvégeztem a mérlegképes könyvelőit, amivel régen a D kategóriába tartoztam. Még most is a D kat.-ba tartozom ezzel a végzettséggel? A szakmai szorzót most hány év után és hogyan kell számolni?

Köszönettel: Ancsa

Sziasztok!
Kérlek segítsetek!
Az lenne a kérdésem, hová sorolják be az embert, ha a pályázati feltételekben középfokú végzettséget írnak elő, de az előnyök között a felsőfokú képesítés is szerepel. Nekem felsőfokú végzettségem van, ha elnyerném az állást I-be vagy II-be sorolnának? Van erre valami szabály?

I besorolási osztályba csak diplomával rendelkezőt lehet besorolni. A felsőfokú képesítés nem ad diplomát, tehát a II osztályba kell hogy soroljanak.

válasz Mikinek!
Ha felsőfokú végzettséged van, de nem kaptál diplomát, akkor a II -es osztályba sorolnak be. Csak diplomával rendelkezőt lehet az I osztályba sorolni.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!