A 2010. évi kereset-kiegészítésről szóló kormányrendelet

Cikkek: 

A 2010. évi keresetkiegészítés összege 2 x 49.000 forint, amelynek kifizetésére a januári és a márciusi fizetés utalásával egyidőben kerül sor (tehát a legtöbb esetben február elején és április elején).
A juttatást a költségvetési szerveknél dolgozó, bruttó 340 ezer forintnál kevesebbet kereső közalkalmazottak, köztisztviselők, fegyveres testületi tagok, illetve azok kapják, akik a rendelet 1.§-ában fel vannak sorolva.
További feltétel, hogy a költségvetési szervvel január elsején és március elsején teljes munkaidős jogviszonyban legyenek, illetve előzőleg, ezeket a dátumokat megelőző három hónapon keresztül is fennáljon a munkaviszony. Ellenkező esetben az időarányos rész jár.

További részletek a jogszabály szövegében olvsahatók:

 

316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontjában és 5. számú melléklete 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a költségvetési szervekre és a velük

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.),

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.),

e) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.),

f) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.),

g) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) Harmadik Része XII. fejezete, valamint

h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a

szerinti jogviszonyban állókra terjed ki, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak kivételével (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. § (1) A foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésre 2010. január és március hónapra járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén fennálló - 1. § szerinti - jogviszonya alapján a (2)-(6) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti két illetményfizetési időpontban bruttó 49 000-49 000 forint eseti kereset-kiegészítésre jogosult az a foglalkoztatott, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) havi bruttó illetménye 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén nem haladja meg a 340 000 forintot, továbbá

b) 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén költségvetési szervvel teljes munkaidős jogviszonyban áll, továbbá

c) a jogviszonya költségvetési szervvel 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között folyamatosan fennállt, ideértve azt az esetet is, ha az 1. § szerinti több jogviszonya állt fenn 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között egymást követően, megszakítás nélkül, továbbá

d) a jogviszonya 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között nem szünetelt 45 napnál hosszabb ideig, ide nem értve a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti jogviszony szünetelés időtartamát.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott eseti kereset-kiegészítés arányos részére jogosult a (2) bekezdés a), b) és d) pontjának megfelelő foglalkoztatott, akinek költségvetési szervnél folyamatosan fennálló egy - vagy a (2) bekezdés c) pontja szerinti több - jogviszonya 2009. október 1-jét, illetve 2009. december 1-jét követően keletkezett, vagy ezen időpontoktól kezdődően nem állt fenn megszakítás nélkül. Az arányszámot a 2010. január 1-jéig, illetve 2010. március 1-jéig számított jogviszony napokban meghatározott időtartama és a 93, illetve 91 nap hányadosaként kell meghatározni.

(4) Ha a foglalkoztatott jogviszonyának a (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartama - a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti szünetelések nélkül - összesen 45 napnál hosszabb ideig szünetelt, akkor a foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésnek a munkavégzés időtartamával arányos részére jogosult. Az arányszámot a 2010. január 1-jéig, illetve 2010. március 1-jéig számított, a jogviszony szüneteléssel nem érintett napjainak száma és a 93, illetve 91 nap hányadosaként kell meghatározni.

(5) Ha a foglalkoztatott jogviszonya 2009. október 1-jét, illetve 2009. december 1-jét követően keletkezett, vagy ezen időpontoktól kezdődően nem állt fenn megszakítás nélkül 2010. január 1-jéig, illetve 2010. március 1-jéig, és ezen időtartam alatt a jogviszony részben szünetelt, akkor a szüneteléssel kapcsolatos jogosultság megállapítása során a 45 nap arányos részét kell figyelembe venni. Az arányszámot a jogviszony napokban kifejezett hossza és a 93, illetve 91 nap hányadosaként kell meghatározni.

(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti összeg munkaidővel arányos részére jogosult a 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén részmunkaidőben foglalkoztatott személy, ha a munkakörében irányadó teljes munkaidőre átszámított havi bruttó illetménye nem haladja meg a 340 000 forintot.

3. § (1) A 2. § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66., 66/A., illetve 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Ktv. 42. § (2) bekezdése szerinti - a 43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti - a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

f) az Üsztv. 46/C., 81/C., illetve 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

g) az Mt. Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat.

(2) Az eseti kereset-kiegészítés a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszonyból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset részét képezi.

4. § (1) A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének 19. pontja szerinti előirányzat terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a (3)-(4) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), valamint

b) a (3) bekezdés szerinti kivétellel helyi önkormányzatok, a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)

részére az e rendelet alapján járó eseti kereset-kiegészítés és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzatot megillető támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgáltat adatot.

(3) Az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében az eseti kereset-kiegészítés fedezetét elkülönítetten kell biztosítani az E. Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül a Célelőirányzatok jogcímen.

(4) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítésére, illetve a 8. § szerinti célra használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

5. § (1) A központi költségvetési szerveknél - ide nem értve a 4. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatottakat, költségvetési szerveket - a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - a Pénzügyminisztérium által január hónapban felmért - összeg alapján történik.

(2) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő központi költségvetési szervek esetében a Pénzügyminisztérium az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére a megállapított és a 7. § (1) bekezdés szerint két részletben utalványozandó támogatás összegéről legkésőbb 2010. január 29-ig adatot szolgáltat.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott kivétellel a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szerződést köt az országos kisebbségi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető eseti kereset-kiegészítés támogatásáról.

(4) A (2)-(3) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2010. április 30-ig el kell számolni, mely intézkedést a pénzügyminiszter készíti elő. A (2) bekezdés szerinti költségvetési szervek esetében a Pénzügyminisztérium 2010. május 20-ig tájékoztatja az elszámolás eredményéről az OEP-et.

6. § (1) A központosított illetményszámfejtést nem igénylő helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében

a) az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 15/B. 2.5. számú adatlapján,

b) a helyi önkormányzatok a nem az a) pont hatálya alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan az Ámr. 15. számú mellékletének 15/A 2.5. számú adatlapján

2010. január 26-ig, illetve március 26-ig szolgáltatnak információt az eseti kereset-kiegészítés számításához.

(2) Az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére - ide nem értve az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó költségvetési szerveket - legkésőbb 2010. február 1-jén, illetve legkésőbb 2010. április 1-jén előlegként folyósítja az eseti kereset-kiegészítés foglalkoztatottakat megillető nettó összegét.

(3) A helyi önkormányzat - a (6) bekezdésben szabályozott eset kivételével - a költségvetési szervek számára a foglalkoztatottaknak járó eseti kereset-kiegészítés nettó összegét a 2010. január, illetve március hónapra járó rendszeres személyi juttatás kifizetésének napjára biztosítja.

(4) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága a helyi önkormányzatok részére 2010. január 27-éig, illetve március 29-éig a (3) bekezdésben foglaltak végrehajtásához információt szolgáltat a melléklet szerint, továbbá adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére az Ámr. 15. számú melléklete 15/A 2.6. számú adatlapjának megfelelően.

(5) A (3) bekezdésben foglalt összegek a helyi önkormányzatok 2010. február, illetve április havi nettó finanszírozása keretében kerülnek elszámolásra.

(6) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az Önkormányzati Minisztérium az OEP részére a megállapított támogatás összegéről legkésőbb 2010. január 29-éig, illetve március 30-áig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár - az Ámr. 15. számú melléklete 15/B. 2.6. számú adatlapján alapuló - adatfeldolgozása alapján.

7. § (1) A Magyar Államkincstár az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére az OEP utalványozása alapján legkésőbb 2010. február 3-án, illetve legkésőbb 2010. április 2-án folyósítja az eseti kereset-kiegészítéssel összefüggő támogatás összegét.

(2) Az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az E. Alap részére vissza kell téríteni legkésőbb 2010. június 15-éig.

(3) Az OEP az 5. § (4) bekezdés szerinti elszámolás eredménye alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő központi költségvetési szervek visszatérítési kötelezettségét az esedékes havi finanszírozás elszámolása során érvényesíti.

(4) Amennyiben az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szerv a nem jogszerűen igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben meghatározott határidőig nem téríti vissza, az őt meg nem illető támogatásnak a bankszámláján történt jóváírás napjától a visszatérítés napjáig számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő pótlékkal növelt összegét haladéktalanul köteles az E. Alap részére visszatéríteni.

8. § (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján december hónapra járó kereset-kiegészítés fedezetét (a továbbiakban: a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás) a központi költségvetés - az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében is - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. § (1) bekezdésben megjelölt céltartalék, illetve 5. számú mellékletének 19. pontja terhére biztosítja.

(2) A támogatás az R.-ben foglalt feltételek szerint igényelhető a központi költségvetési szervek esetében a Pénzügyminisztérium által 2010 januárjában végrehajtandó felméréssel egyidejűleg.

(3) A központi költségvetési szervnek a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatással 2010. április 30-ig el kell számolni.

(4) A helyi önkormányzatok esetében az R.-ben foglalt feltételek szerint megállapított, a 2009. évi havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás folyósítására az R. 5. §-át kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az előleget a Magyar Államkincstár a 2010. év első munkanapján folyósítja.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-7. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.

Melléklet a 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítése
................ havi illetménnyel együtt fizetendő összegének folyósításához

Önkormányzat / neve: ___________________________________________________________________

Többcélú társulás címe: □□□□ _____________________________________________________________

törzsszáma: □□□□□□

adószáma: □□□□□□□□□□□□□

pénzügyi körzet: □□□□ KSH kód: □□□□□□□

Költségvetési szerv 2010. évi eseti kereset-kiegészítés


PIR törzsszáma

neve
kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összege
(Ft)
foglalkoztatottakat megillető nettó összege*
(Ft)

Összesen:

........................................., .......... év ......................... hó ............. nap

P. H.

..................................................

igazgató

* Megegyezik a költségvetési szerv részére utalandó összeggel.

Hozzászólások

Sziasztok!
Azt szeretném megtudni, hogy 2010. március 04-ig gyeden voltam, 2010. március 05-től munkába álltam, csak az addig megjáró időarányos szabadságomat kezdtem el letölteni. Nekem jár e keresetkiegészítés?
Üdv.

Ezt hogy érted?
Jövőre nem kapunk.
Idén meg már év elején megkaptuk.
Már aki 2009. október 1 és 2010. január 1.
valamint 2009. dembenber 1 és 2010. március 1. között 45 napnál nem szünetelt hosszabb ideig. ha te GYED-et kaptál, akkor fizetés nélküli szabadságon voltál, így szünetelt az adott időszak alatt.

Én egy alapítványi iskolában dolgozom pedagógus munkakörben, ahol 2009. novemberétől felmondták a kollektív szerződést, amelyben volt egy kitétel, hogy nem járhatunk rosszabbul, mint más iskolában dolgozó pedagógusok. A ksz. felmondása után ránk a Munka Törvénykönyve vonatkozik. Ezt a bérkiegészítést ki kellett volna fizetni, vagy tényleg nem köteles az iskola ezt teljesíteni?

Sziasztok!

Szeretnék segítséget kérni,a 2. kereset kiegészítéssel. 2008. január 2-tól, 2010. február 04-ig dolgoztam köztisztviselőként,majd 2010.március 5-ig voltam passzív táppénzen, majd 2010. március 25-én elhelyezkedtem szintén közigazgatásban, bár már itt közalkalmazottként. Az a kérdésem, hogy mivel 2009. decembertől-2010. február 04-ig az előző munkahelyen dolgoztam, így jár a részarányos keresetkiegészítést? Igaz, hogy nem álltam már munkába 2010.március 1-én, de az előző évben, amire a keresetkiegészítés jár 2009.december 01-2010.március 01.ott dolgoztam (2010.február 04-ig)
Kérem, mielőbb válaszoljatok! Előre is köszönöm! Rózsa

Sziasztok!
Jelenleg gyeden vagyok, a munkaviszonyom folyamatos, most fizetés nélküli szabin vagyok. 2010 májusában állok munkaviszonyba. Az érdekelne, hogy jár-e a keresetkiegészítés időarányos része? Aki gyeden van, és fizetés nélküli szabit vesz igénybe még az is szülési szabadságnak számít?
Segítsetek!
Köszi

Szia!
Érdekelne engem is, hogy kaptál e választ a kérdésedre, miszerint gyeden vagy és járt e neked a keretset kiegészítés.
én is gyeden vagyok és csak most nézegettem ezek után. légyszi írj, h mit válaszoltak neked.
Köszi, Bea.

kicsit más...
Tudja valaki, hogy miután megszűnik a közalakalmazotti jogviszony, kiadható -e a személyi anyag a dolgozónak személyesen? Illetve mi lesz a sorsa- mármint a papíroknak? Köszönöm!!!

én sem kaptam bérkiegészítést. 96 áprilisától dolgozom közalkalmazottként egy kórházban,majd kft vett át minket 96 októberében. ez év szeptember végén lejárt a szerződése a kft-nek,októberben átvett egy másik kft. 14 év után nem kaptam semmit a bérkiegészítésből. a fura az,hogy a 30000 ft-os melegétkezési utalványt megkaptam. a bérkiegészítést miért nem? tud valaki válaszolni erre? köszi.

Elolvastam a kormányrendeletet, de mégsem vagyok tisztában a következővel:
Édesanyám 18 éve egy intézménynél dolgozik. 2009. szeptember 16. óta táppénzen van egy súlyos műtét következményeként. A 2010. évi első keresetkiegészítésből kb.3-4 ezer forintot, a második keresetkiegészítésből 5385 forintot kapott meg. Neki nem jár a teljes összeg?
Másik kérdésem: kolléganője ugyanebben a helyzetben van, ő viszont egyszer sem kapott még ebből a 2010. évi keresetkiegészítésből egy forintot sem.
Szerintem valamit nem jól számfejthetnek. Vagy mi lehet ennek az oka?
Ha valaki tud segíteni nagyon örülnék neki. Vagy egyáltalán kihez fordulhatok segítségért?
Előre is köszönöm!

Üdv!
2009.09.22-től 2010.03.05-ig szülési szabin voltam, a keresetkiegészítés első részletét február elején meg is kaptam, a másodikat sajna nem. Vajon miért? Tudna nekem valaki segíteni?

Megkérdezted a munkahelyeden? Mert ők tudják, hogy miért nem kaptál.
A jogszabály szerint megillet, reklamálj!
"d) a jogviszonya 2009. október 1-je és 2010. január 1-je, illetve 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között nem szünetelt 45 napnál hosszabb ideig, ide nem értve a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti jogviszony szünetelés időtartamát."
A szülési szabadság nem számít szüneteltetésnek és márc. 1-én fenn állt a jogviszonyod, teljes összeg illet meg. Gondolom 6-ától vagy fizetés nélküli szabadságon.

Sziasztok! Tudna valaki segíteni?
Ha folyamatos a jogviszonyom, de 2010 febr.1-től fizetésnélküli szabadságon vagyok jár valami ebből a keresetkiegészítésből? Köszönöm
a.

Sziasztok!
Közalkalmazotti munkaviszonyom február 28-án szűnt meg (2009.július 1-én keletkezett). Decemberben megkaptam a 2* 49 000 Ft-os keresetkiegészítés egyik felét. Számíthatok a 2. rész kiutalására annak ellenére is, hogy megszűnt márc.1 előtt a jogviszonyom (időarányos részre jogosult vagyok-e)? Az intézmény kollektív szerződésében nem találtam erre vonatkozó korlátozó rendelkezést.
Köszönettel:
R.

Sajnos nem vagy jogosult, mert márc. 1-én nem állt fenn a jogviszonyod.
"2. § (1) A foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésre 2010. január és március hónapra járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén fennálló - 1. § szerinti - jogviszonya alapján a (2)-(6) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult."

2010. január 5-től dolgozom közalkalmazottként. Bruttó bérem 125000Ft. Mennyi kerest kiegészítés jár nekem?

Sziasztok!
Munkabalesetből adódó keresőképtelenség esetén sem jár a teljes összeg?

Kedves Judit!
Köszönöm a válaszod, bár nem nyugtatott meg, de sajnos tudom, hogy így van. Csak bizakodom, hogy sokkal rosszabbul a nyugdíjjal nem járunk!
Üdvözlettel: Kati

Elolvastam a kormányrendeletet és találtam utalást arra nézve, hogy a prémiuméves programban részt vevőkre a juttatás nem terjed ki.
Kérdezem azonban: Mivel úgy gondolom, hogy a keresetkiegészítés az előző évi munkára értendő (és csak remélni merem, hogy nem választási kampánycélokat szolgál!), akkor miért nem jár nekem, aki december 14-től vagyok a PÉP-programban, addig azonban hiányzás és betegség nélkül ledolgoztam pedagógusként az egész évet?!
Kérem, ha valaki segíteni tud nekem, legyen kedves válaszoljon! Köszönöm!

Kedves Kati! üdvözöllek a PÉP-ban, és egyben sajnálattal tudatom veled a program résztvevőjeként a sok mindenről lemondtál, előre, anélkül hogy tudtad volna miről. Az azonban érdekelne, hogy az az egy sor ( mármint, hogy a PÉP-osok nem kapnak ker.kieg-ét) mennyi megtakarítást eredményezett? 0,1 %-ot vagy akár 0,2% ot? bár az is igaz az a kb. bruttó 0.3*94000 Ft nem sokat lendített volna a vagyoni helyzetemen.

Kedves Kati!
A Korm.rendeletből idézem a 2.§ (2) bekezdés "b" pontját: "... 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén költségvetési szervvel teljes munkaidős jogviszonyban áll....,". Mivel a prémiuméves nem tartozik ebbe a kategóriába, /egyébként ki tudja, mibe tartozunk! /így nem jár a juttatás még akkor sem, ha két héttel korábban változott a jogviszony.
Üdvözlettel: Judit