Pedagógus bértábla 2017. januártól

Cikkek: 

Nem emelkedik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2017. évi költségvetési törvényben is változatlan marad. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.
(Ha az eredeti számítási módszer maradt volna meg, akkor a vetítési alap helyett a 2017 évi minimálbér, 127.650 lenne a képletben, ami a jelenleginél 25%-kal magasabb fizetéseket jelentene a pedagógusoknak.)

A 2017-ben érvényes bértábla:.
A táblázat számait a 161.250 forintos bérminimumra kell felkerekíteni a legalacsonyabb sávokban.
pedagógus bértábla 2017

A számításhoz felhasznált adatok:

1. Az illetményalap számításának vetítési alapja 2017-b7n is 101500 forint.

2. Az illetményalap a vetítési alap
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alap és a fenti százalékok segítségével számítható ki az illetményalap.

3. A 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete a rögzíti a garantált illetményt az illetményalap százalékában:Hozzászólások

Érdeklődnék, hogy nekem milyen besorolásba kell lennem?2000 január 10-től dolgozok tanítóként. 2000 június 8-án államvizsgáztam tanító szakon, ekkor kaptam meg a tanítói oklevelemet. 2010. május 30-áig volt munkaviszonyom. (Közben 2007 május 13-án megszületett a kisfiam, úgyhogy gyesen és gyeden voltam.)2011. szeptember 1-től 2012. június 30-ig tanítottam egy iskolában, majd 2012. szeptember 1-től jelenleg is tanítok ugyanabban az intézményben. Közben 2010 májusában államvizsgáztam magyar nyelvből, egyetemi tanári oklevelet szereztem. 2015. januárjában elvégeztem a fejlesztőpedagógiát. Jelenleg F4-be soroltak be, és 2017 január 1-én lesz a következő lépésem. Jó a besorolásom vagy nem?Hiába van meg az egyetemi végzettségem, mivel tanítok csak a főiskolai oklevelemet fogadják el, ezt még meg is értem. Júniustól mostanáig 150 óra továbbképzésen vettem részt, ezt be tudom számítani valamibe?Előre is köszönöm a válaszát!

Tisztelt Szakértő! Óvodában gyakornokként dolgoztam (nyelvvizsgahiány miatt, diploma nélkül) 2010.09.01-2012.08.30-ig, utána született gyermekem, de GYED mellett visszamentem 215.03.23.-tól, a diplomámat pedig 2015.10.21-én kaptam meg. De a vezetőm szerint a besorolásom csak akkor változik,ha meglesz a minősítő vizsgám. Így a középfokú besorolásban maradtam. Érdeklődni szeretnék,hogy ez így jó besorolás-e? Válaszát előre is köszönöm.

Nem vagyok szakértő, de a jogszabályokat jól ismerem. A minősítő vizsga csak a 2013. szept. 1 után kinevezett pedagógusokra vonatkozik. Mivel azt írtad visszamentél, ezért feltételezem, hogy ugyanoda mentél vissza dolgozni. Ebben az esetben, de csak ebben az esetben rád még kjt. korábbi 138/1992. végrehajtási rendelete vonatkozik. E szerint a gyakornoki idő 3 év, és a minősítési eljáráson minősít a munkáltató, nem a külsős bizottság előtt teszel vizsgát. Ez minden esetben vonatkozik rád: a diploma bemutatását követő hónaptól kell az új diploma miatt átsorolni a középszintű fizetésből a felsőfokúba. Így a szorzód változik. Ha meglesz a minősítésed (kjt. szerinti egyszerű házi eljárás) 3 év után, akkor a következő év jan. 1-től a ped1 2. fizetési fokozatába léphetsz a gyakornokiból. Korábban minden köznevelési, közoktatási intézménynek el kellett készítenie a gyakornoki tervet. Olvasd el, nehogy kicsesszenek veled a házi vizsga során.
kjt. 22.§
"(8) A gyakornoki idő tartamába nem számít be:
a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség,
b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, "
A teljes szülési szabadságot (kb. 4-5 hónap) és a fizetés nélküli szabadságból 30 napot ha hozzáadsz a 2 évhez, akkor már meg is van a 3 év gyakornoki időd az idei hónapokkal együtt, és karácsony előtt túl is lehetsz az eljáráson.
Már túl kellett volna esni a minősítésen. Legyél határozott, ne engedd, hogy 2016-ban minősítsenek, mert a 3 éved biztosan lejárt.

Folytatás:
326/2013
"36. § (1) * A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A gyakornok kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni."
Ha akarod kérheted a minősítő vizsgát is, de akinek lehetősége van rá inkább a régi szerint minősítteti magát, a végeredmény ugyanaz: PED1, de az út sokkal rögösebb.

138/1992 korm. rend. (Már nem hatályos, de a 2013. szept. 1 előtti kinevezéseknél ezt kell alkalmazni!)
"4/A. § (1) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(2) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését,

b) az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását,

c) a gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok - Kt.-ban meghatározott - jogait és kötelezettségeit,

d) a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,

e) a tanügyigazgatási dokumentumok alkalmazását.

(3) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati feladatait,

b) megismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit,

c) alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók egyéni fejlesztésére (hátrányos helyzetű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, tehetséges tanulókkal való foglalkozás),

d) elmélyítse az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használatához szükséges ismereteket (a továbbiakban a (2)-(3) bekezdésben felsoroltak: szakterületek).

(4) Közoktatási intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését.

(5) A gyakornoki szabályzatban kell meghatározni továbbá a szakmai követelményrendszert, valamint a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet.

(6) A munkáltató szakterületenként szakmai segítőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai segítő a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a szakmai segítők együttesen kialakított véleményét.

(7) A szakmai segítő felkészíti a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervező munkára, e körben

a) az iskola helyi tantervében, az óvoda nevelési programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésére és szakszerű alkalmazására,

b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű megválasztására,

c) a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására,

d) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására.

(8) A szakmai segítő szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá - ha igényli - konzultációs lehetőséget biztosít számára.

(9) A szakmai segítőt a (7)-(8) bekezdésben rögzített feladatok ellátásáért kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként a (8) bekezdés szerint megtartott órákra számított óradíjának megfelelő díjazás illeti meg.

4/B. § (1) A gyakornoki szabályzatot az intézmény vezetője adja ki. A gyakornoki szabályzat kialakítása során egyeztetni kell az érintett szakmai munkaközösségekkel. A gyakornoki szabályzat kiadása előtt az intézmény vezetője kikéri a nevelőtestület véleményét.

(2) A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján, ennek hiányában, a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

4/C. § (1) A gyakornok részére a gyakornoki idő alatt a heti kötelező óraszám felett tanítás, foglalkozás megtartása csak e rendelet 11/A. §-ának (2) bekezdése c) pontjában meghatározott okból rendelhető el. A munkaidő kötelező órákkal le nem kötött részében a gyakornok munkaköri feladatként csak a következők teljesítésére köteles: részt vesz a nevelőtestület munkájában, és ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat.

(2)

(3) A gyakornok részére osztályfőnöki megbízás csak írásban adott hozzájárulásával adható."

A lényeg itt van:
"(6) A munkáltató szakterületenként szakmai segítőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai segítő a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről az intézmény vezetője dönt. Az intézmény vezetője döntése előtt beszerzi a szakmai segítők együttesen kialakított véleményét."

Gondolom nem kaptál szakmai segítőt. Mivel szövegesen kell értékelniük, ez nem kerül bele a dokumentációba, így nem derül ki, hogy nem volt segítőd, ennek hiánya nem lehet indok az ügy elhúzására. Az intézményvezető dönt a minősítésről.

Köszönöm a gyors választ!! Nagyon hálás vagyok,hogy leírta hozzá a törvényeket is. Mióta a diplomám megvan azon vagyok,hogy átsoroljanak,de a vezetőm nincs tisztában vagy nem akar tisztában lenni a törvényekkel, én meg már elkeseredésemben minden lehetőséget igyekszem felkeresni,hogy végre átsoroljanak. Nagyon szépen köszönöm!! Rengeteget segített nekem!!!

Üzenj nekem, küldök segédanyagot a szorzód bizonyításához.

Megköszönném a segítséget! Elérhetőségem: bakos.anita1@gmail.com

Érdeklődnék, hogy iskolatitkárnak vettek fel. Előtte nem volt semmilyen közalkalmazotti jogviszonyom. D1 kategóriába vette fel, mert csak érettségim van. Előtte versenyszférában dolgoztam 14 évig. Mennyi szabadság illet meg? Azt tudom, hogy a közalkalmazotti jogviszonyba nem számít bele, de munkajogviszonyba igen és esetleg több szabadság járna? Elméletileg most 20 nap szabadság és + 2 nap gyerekes szabadság jár. 37 éves vagyok.
Előre is köszönöm a segítséget

Nagyon rosszul soroltak be, de a fizetésed nem lesz több, ha átjavítják, csak a szabadságod.
Mivel érettségid van, ezért a "C" fizetési osztályba kell téged besorolni. "D"-be csak akkor, ha szakközépiskolai "érettségi képesítő" vizsgád van; vagy, ha a gimnáziumi érettségi után, érettségire épülő szakmát szereztél.
A fizetési fokozatnál be kell számítani azokat a munkaviszonyokat, amelyeket a besorolásod alapjául szolgált végzettség megszerzése után szereztél.
kjt. 87/A.§
"(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, "

A 14 év miatt ez az 5. fizetési fokozatot jelenti. Tehát C5, vagy D5, de nem D1. Az összes B-C-D osztályban alacsonyabb a közalkalmazotti bártábla a garantált bérminimumnál, ezért ki kell egészíteni 122000 Ft-ra. Ezért írtam, hogy a fizetésed nem fog megváltozni.
"56. § * A közalkalmazottat
a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
b) * az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban és a 79/C. §-ban említett munkakör betöltése esetén évi huszonegy munkanap
alapszabadság illeti meg.

57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg."
Szerintem 5 nap pótszabadság illet meg, + a kisgyermeked után 2 nap. A közalkalmazottaknál az életkor nem számít, csak a fizetési fokozat.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV

Üdvözlöm.Gyakornokkénk vagyok besorolva,de nem vették figyelembe a 3éves közalkalmazotti jogviszonyom.Azt mondták,majd ha meglesz a minősítő vizsgám.Jogos?köszönöm

Kérdésem, hogy amennyiben 2015. novemberétől iskolatitkárként dolgozom, pedagógus végzettséggel, és gyakornoknak soroltak be, mennyi éves szabadság illet meg? Előtte versenyszférában dolgoztam, nincs közalkalmazotti múltam, így 2015-ben (novemberig) a 27 nap alapszabadság járt (+2 a gyermek miatt).
Előre is köszönöm a válaszokat.

Üdvözlöm! Egyetemi diplomával középiskolai tanárként végeztem, 22 év közalkalmazotti és köztisztviselői évem van. A kérdésem az lenne, hogy ha iskolatitkári munkakörben helyezkedem el, milyen besorolással, mennyi lenn ea fizetésem? Az illetmény a munkakörhöz vagy a végzettséghez illeszkedik? Válaszát előre is köszönöm!

Én hasonló eset vagyok. Szeretném tudni a választ.
Köszönettel: Csikai Attiláné

Szia! Ped. I. és a 22 évnek megfelelő kategória kell legyen egyetemi végzettséggel számolva (a táblázat alap).

Szeretném kérdezni, hogy van-e olyan pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó, akit középfokú OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképesítéssel átsoroltak Ped. I.-be vagy Gyakornoknak?

A törvény nem engedi,hogy a fent leírtakkal átsoroljanak.Kizárólag a pedagógus végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztenseket lehet átsorolni a pedagógus bértábla szerint.

Érdeklődnék, hogy a dajkák milyen besorolás bértábla után kapnak bért?

Közalkalmazotti bértábla szerint.

Kedves Szakértő.
Erdeklődni szeretnék, hogy a 2010-ben megszerzett tanítói diplomával, milyen illetményre vagyok jogosult a bértábla alapján. Eddig banki szférában dolgoztam,összesen GYED-del együtt 12 év munkaviszonyom van (8 év ebből 6 órás), kérdésem, hogy az eddigi munkaviszony beleszámít-e a bérezésbe. Köszönöm

Mivel eddig nem tanítottál,így gyakorlati időd nincs.Ezért gyakornoki besorolást kapsz.

326/2013 (VIII.30) kormányrendelet :
6§(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

Ez alapján szerintem NEM Gyakornokként, hanem Ped I.-be kell besorolni. Nem jól értelmezem a kormányrendeletet?

Csak GYED-en voltál? Ha 6 év munkaviszonyban (nem fizetési szabadság) töltött időd megvan, akkor PED1-be kell besorolni téged és nem gyakornoknak. Továbbra is kísérd figyelemmel a rád vonatkozó jogszabályokat, akkor nem tudnak megvezetni.

Kedves Szakértő! Érdeklődni szeretnék, hogy mesterszakos közgazdásztanári diplomával milyen besorolásba kerülnék, ha eddigi munkatapasztalataimból a következőket tudom igazolni: fél év munkaviszony multinál, 1,5 év munkaviszony bankban, 1,5 év közigazgatásban (MEH) telejes "munkaidőben", de sajnos nem köztisztviselőként, hanem megbízási szerződéssel. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm. Judit

Segítséget szeretnék kérni. 3 évet tanítottam 2006-2009-ig. Eddig itthon voltam a gyerekeimmel 6 évet. Most megyek vissza tanítani. azt nem tudom, hogy az itthon töltött idő is beleszámít az évekbe vagy csak amit az iskolában töltöttem 3 évet. Engem vajon hova sorol majd az új munkáltató főiskolai végzettséggel. És a másik kérdésem az , hogy van egy egyetemi diplomám is a tanítói mellé . Vajon itt mit vesz figyelembe a főiskolát vagy az egyetemet? Köszönöm előre is!

Nem vagyok szakember, de azt tudom, hogy 2013. szeptemberében mindenkit átsoroltak, aki állományban volt, dolgozott vagy gyesen volt... Gondolom téged is behívtak, te is kaptál róla papírt, ha ez rád is vonatkozott. Ebben szerepel, hogy milyen fokozatban vagy. 3 évente lépsz, akkor is, ha gyesen vagy, tudtommal. Ezekről is kellett kapnod január 1-ei átsorolásról értesítést. Nézd meg a papírjaidat!
Azt hogy melyik végzetségedet veszik figyelembe? Azt a legmagasabbat, amit használsz is. Ha pl kémiatanári egyetemi végzettséged lenne, de nem tanítasz kémiát, csak alsóban tanítasz, akkor nem sorolnak egyetemi végzettségi fokozatba! De ha tanítasz kémiát is, akkor már igen. Tehát fontos, hogy olyan egyetemi végzettséged legyen, amit használsz is...

Köszönöm a segítséget! Én is erre gondoltam, de nem ennyire egyszerű az eset. Hittant tanítottam és nem az iskola alkalmazott hanem az egyházmegye és állományban voltam ez év márciusáig, de most máshol kezdek napközisként. kicsit bonyolult. :(

A lényeg,mennyi időt tanítottál ténylegesen.Ha 3 évet,akkor az számít bele a gyakorlati időbe.Ha a Gyes ideje alatt is jogviszonyod volt,az elvileg a besorolásba számít be,de a gyakorlati időbe természetesen nem.Mivel tanítóként fogsz napközizni,így nem valószínű,hogy vonatkozik rád,hogy akár egy órát is tanítasz az egyetemi szakoddal. Véleményem szerint Ped.I-be és 2-es fokozatba fognak sorolni a főiskolai végzettségedet figyelembe véve.

Kedves Szakértő!
2013 szept. 5-től folyamatosan dolgozom egy óvodában pedagógiai asszisztensként. Óvodapedagógus abszolutóriummal végeztem, a nyelvvizsgám folyamatban van. A béremelés illetne engem 2015. szeptembertől, vagy ha megszereztem a diplomát? A másik kérdésem, hogy ha tényleges óvónői munkakörbe kerülnék, akkor ped.I-be sorolnának (a ped. asszisztensi munka szakmai gyakorlatnak beszámítható?)
A válaszokat előre is köszönöm!

Segítséget szeretnék kérni!Jelenleg óvodában dolgozom és 3. éve vagyok pedagógiai asszisztens.Főiskolát végeztem és még nincs nyelvvizsgám a tanúsítványom a 3 évről /Főiskola/ munkáltatónál leadva.Levelezőn érettségiztem gimnáziumban.Kérdésem:milyen besorolásba kell,hogy kerüljek mivel 2008 óta dolgozom óvodába?Azt olvastam a bejegyzésekben,hogy aki óvonőképzőt végzett 4 év azt automatikusan átsorolták Ped 1-be.Én főiskolát végeztem akkor nekem nem jár?Előre is köszönöm a válaszokat.

99%-ban nem sorolták át a középfokú óvónői érettségi képesítő vizsgával rendelkezőket, de azt az 1%-t is hamarosan korrigálják, mert téves.
Az érettségi alapján a "C" fizetési osztály illet meg. Ha megkapod a diplomádat, akkor is csak a pedagógusi végzettséget tanúsító diplomát veszik figyelembe.

Oldalak